Bán hàng

Báo cáo Bán hàng tổng hợp những báo cáo liên quan đến khách hàng hoặc các báo giá chưa được thống nhất với khách hàng.

Khu vực này được chia ra 2 mục chính là: Báo cáo bán hàng theo khách hàngBáo giá nhưng chưa chuyển booking.