Multi-Brand

Addon này chủ yếu hỗ trợ các doanh nghiệp có nhiều hơn 1 thương hiệu (doanh nghiệp đa thương hiệu) nhằm mục đích giúp doanh nghiệp in, xuất hóa đơn, xuất file,... theo đúng thương hiệu đang giao dịch với Khách hàng.

Thao tác cụ thể như dưới đây.

1. Cài đặt các brand

Truy cập Menu > Hệ thống > Cấu hình chung

Tại đây sẽ có 2 vùng quản lý brand, bao gồm:

a. Thông tin chung

Đây là vùng quản lý thông tin thương hiệu chính của doanh nghiệp. Các trường thông tin phải điền bao gồm:

 • Tên đầy đủ: tên đầy đủ của doanh nghiệp
 • Tên giao dịch/viết tắt
 • Logo
 • Ngày thành lập
 • Địa chỉ
 • Người đại diện/ Chức danh
 • Mã số thuế/ Số giấy phép kinh doanh
 • Điện thoại/Di động
 • Fax/ Email
 • Website

Nhấn để hoàn tất quá trình nhập thông tin chung

Lưu ý: Thông tin nhập ở trường Thông tin chung này được quy ước là thương hiệu (brand) mặc định của doanh nghiệp. Trường hợp bạn không chọn thương hiệu khi tạo booking/Request/ Báo giá thì hệ thống sẽ mặc định hiển thị thương hiệu này.

Hình ảnh: Thông tin thương hiệu của doanh nghiệp.

b. BrandConfiguration

Quản lý các thương hiệu còn lại ngoài thương hiệu đã nhập ở mục a.

Các trường thông tin cần nhập sẽ tương tự như mục a

Nhấn để hoàn tất nhập thông tin brand.

Hình ảnh: Nhập thông tin thương hiệu của doanh nghiệp trong Tab BrandConfiguration

Lưu ý:

 • Để thêm 1 brand mới, nhấn sau đó điền các trường theo yêu cầu.
 • Khi có từ 2 brand trở lên thì hệ thống sẽ hiển thị các brand dạng danh sách như dưới đây:

Hình ảnh: Danh sách các brand trong Mục BrandConfiguration

Trong đó:

- Nhấn để sửa nội dung 1 brand

- Nhấn để xóa brand khỏi danh sách.

2. Ứng dụng của multi-brand trong hệ thống

a. Tại Booking/ Request/Báo giá

Khi tạo một Booking, Request hay báo giá hệ thống hiển thị Brand mặc định. Tuy nhiên bạn có thể chọn brand khác của doanh nghiệp đã được cấu hình trong hệ thống.

b. Điều hành

Khu vực điều hành: Menu > Điều hành > Điều hành dịch vụ

b.1 Đặt dịch vụ với Nhà cung cấp

Menu > Điều hành > Điều hành dịch vụ > Tab Công việc

Khi đặt dịch vụ với Nhà cung cấp. hệ thống mặc định hiển thị Brand theo Booking đã chọn.

Nếu cần thay đổi brand để gửi đến tất cả các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng trong tour, bạn có thể chọn lại brand trước khi thao tác đặt dịch vụ

Hoặc cũng có thể thay đổi brand cho 1 Nhà cung cấp bằng cách chọn lại brand trong mẫu mail đặt dịch vụ với Nhà cung cấp đó.

b.2 Thao tác với bản in

Hệ thống mặc định hiển thị Brand đã chọn ở Booking. Tuy nhiên khi thao tác với Bản in, bạn có thể chọn lại Brand khác

c. Kế toán

c.1. Khi tạo một phiếu thu Booking của khách hàng: List Booking > Thực thu.

Phiếu thu booking này sẽ hiển thị brand đã chọn khi tạo booking và không thể thay đổi được

c.2. Khi tạo một phiếu chi cho Nhà cung cấp: Điều hành > Điều hành dịch vụ > Chi phí ước tính

Brand ở phiếu chi thanh toán cho Nhà cung cấp sẽ hiển thị mặc định theo brand đã chọn ở booking và cũng không thay đổi được brand.

Update: 1/3/2019