Duyệt chi Kế toán

Chức năng này thuộc phân hệ kế toán, nhằm kiểm soát tốt hơn việc thanh toán các dịch vụ cho Nhà cung cấp.

Khi một kế toán thực hiện thanh toán cho Nhà cung cấp một dịch vụ, thì dịch vụ đó cần được Kế toán trưởng duyệt chi mới có thể thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiếp theo.

1. Phân quyền Kế toán trưởng

Truy cập: Hệ thống > Quản lý người dùng > Trong tab Vai Trò phòng ban của nhân viên kế toán trưởng Tick chọn vào ô Trưởng phòng kế toán

2. Duyệt chi cho các dịch vụ Nhà cung cấp

Điều hành > Điều hành dịch vụ> Tab Chi phí ước tính

Khi chưa được duyệt chi, kế toán sẽ không thể tạo được phiếu chi cho các dịch vụ của nhà cung cấp.

Update: 16/02/2019