Trả lại

Trường hợp tour đã chuyển điều hành hoặc đang diễn ra, nhưng khách có nhu cầu Hủy dịch vụ hoặc giảm số lượng người trong đoàn, doanh nghiệp du lịch cần đối chiếu với chính sách Bồi hoàn để hoàn trả lại tiền cho khách. Khi đó, cần thao tác ở 2 khu vực: Trả tiền lại khách hàngTrả dịch vụ cho Nhà cung cấp để cân đối khoản thu - chi chính xác nhất.