Báo cáo Công nợ

Quản lý Báo cáo về Công nợ của Khách hàng và Công nợ Nhà cung cấp. Giúp Kế toán viên không bỏ sót các công nợ và lên kế hoạch thu - chi hợp lý.