From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại CRM

Setting

CRM - Quản lý quan hệ Khách hàng

Tạo liên hệ mới | Dashboard | Tệp khách hàng  
Calendar | Chiến dịch | Tiện ích | Setting 

1. Tổng quan

Cài đặt các chức năng trong hệ thống. Đặc biệt là thêm mới các phương thức làm việc trong Tab Follow-ups của khách hàng

2. Fields

2.1 Danh sách

2.2 Nhóm

3. Tình trạng

4. Contact Types


troubleshootingguide.gif