From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Chức năng hệ thống

Addon

 

Addon là các chức năng ngoài phiên bản thương mại được bổ sung trong hệ thống. Nhằm hỗ trợ tối đa thao tác vận hành của từng doanh nghiệp.


troubleshootingguide.gif