From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Chức năng hệ thống

Tiện ích

Với những tiện ích dưới đây, giúp tăng cường quản lý tốt hơn với hệ thống. Rút ngắn thời gian thao tác và đi sâu vào trong một số phân hệ chứa nó thì ở đây. Hệ thống đưa ra các shortcut truy cập nhanh hơn.

Ở đây, bạn có thể truy cập trực tiếp vào phân hệ và cấu hình chúng, trước khi trực tiếp tại các phân hệ mà chúng liên quan. Vui lòng xem thêm các chức năng trong từng phân hệ chi tiết ở dưới đây:


troubleshootingguide.gif