From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại CRM

Tạo liên hệ mới

CRM - Quản lý quan hệ Khách hàng

Tạo liên hệ mới | Dashboard | Tệp khách hàng  
Calendar | Chiến dịch | Tiện ích | Setting 

Đây là chức năng thêm mới một liên hệ hách hàng vào hệ thống.

Để thêm mới một khách hàng, bạn click vào  sau đó nhập các thông tin về khách hàng đó theo các trường có sẵn như: Tên khách hàng, Email, Địa chỉ, Tình trạng, Số điện thoại…

Trong đó: Assigned Admin: Nhân viên phụ trách khách hàng

Assigned Client: Khách hàng chỉ định.

Loại liên hệ: Liên hệ đó thuộc 1 tệp khách hàng cụ thể như: Lead, Potential, Vip... (Các tệp này đã được cài đặt trong hệ thống)

Lưu ý: Những trường có dấu * là trường bắt buộc bạn không thể bỏ trống.

 

Sau đó nhấn  để lưu thông tin khách hàng vừa nhập.

 

Update: 01/03/2019


troubleshootingguide.gif