From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại CRM

Tiện ích

CRM - Quản lý quan hệ Khách hàng

Tạo liên hệ mới | Dashboard | Tệp khách hàng  
Calendar | Chiến dịch | Tiện ích | Setting 

Với những tiện ích dưới đây, bạn có thể kiểm soát tốt hơn các dữ liệu về khách hàng có trong hệ thống.

1. Thống kê

Hiển thị dữ liệu về khách hàng theo ngày, tháng, tình trạng và nhân viên phụ trách dưới dạng biểu đồ


2. Thông báo

Là chức năng gửi thông báo về một công việc nào đó được giao cho thành viên cụ thể của doanh nghiệp. Danh sách thông báo này chỉ hiện thị với người tạo thông báo và người nhận thông báo. Những nhân viên khác sẽ không nhận được thông báo cũng như nhìn thấy nội dung này.


3. Mass mail

Mass mail là chức năng gửi tin nhắn đến một nhóm khách hàng hay tất cả khách hàng có trong hệ thống một cách chủ động.

Với chức năng  này, email sẽ được gửi theo ngày, giờ và  nội dung soạn trước của quản trị viên.

4. Lưu trữ

Nơi lưu trữ các liên hệ khách hàng đã xóa khỏi danh sách Lead hay Potential. Quản trị viên có thể khôi phục dữ liệu khách hàng đã xóa bằng cách nhấn vào  và chọn  bên cạnh liên hệ đó.

 

Update: 19/3/2019


troubleshootingguide.gif