From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

Từ điển thuật ngữ

Một số thuật ngữ chuyên ngành mà chúng tôi chỉ ra ở đây, sẽ giúp bạn định nghĩa được các chức năng mà bạn sẽ gặp phải trong quá trình áp dụng phần mềm vào thực tế doanh nghiệp của mình.


troubleshootingguide.gif