From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Chức năng hệ thống

Điều hành

 

Phân hệ trợ giúp cho Điều hành có cái nhìn tổng thể về các công việc cho các hưởng dẫn viên du lịch; phân phối thông tin từ các chương trình du lịch do Sales nhận, phối hợp với các bộ phận book/đặt dịch vụ; giải quyết những phát sinh, kiểm soát Lịch xe, lịch hướng dẫn,..v...v..

Dưới đây là các phân hệ thuộc phòng Điều hành chi phối:


troubleshootingguide.gif