From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại CRM

Chiến dịch

CRM - Quản lý quan hệ Khách hàng

Tạo liên hệ mới | Dashboard | Tệp khách hàng  
Calendar | Chiến dịch | Tiện ích | Setting 

Mục tiêu của Chiến dịch thường là để tạo ra khách hàng tiềm năng và chuyển đổi thành khách hàng mới.

Các thao tác trong module Chiến dịch:

1. Thêm mới

Để thêm mới một chiến dịch, nhấn nút  và nhập thông tin chiến dịch theo các trường có sẵn: Tên chiến dịch, người quản lý, thời gian, phương pháp tiếp cận và khách hàng mục tiêu

2. Xem 

Để xem tình trạng của một chiến dịch, nhấn nút  và chọn  bên cạnh chiến dịch đó

Với chức năng xem này, bạn có thể thống kê được chính xác số lượng Khách hàng qua từng bước trong Phương pháp tiếp cận

Từ đó đánh giá hiệu quả của chiến dịch.

3. Sửa

Để sửa tình trạng của một chiến dịch, nhấn nút   và chọn  bên cạnh chiến dịch đó

4. Xóa 

Để xóa tình trạng của một chiến dịch, nhấn nút   và chọn  bên cạnh chiến dịch đó 

để hiển thị popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn   để xóa hoàn toàn chiến dịch khỏi hệ thống.

 

Update: 19/3/2019


troubleshootingguide.gif