From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Chức năng hệ thống

Đối tác

Truy cập theo đường dẫn: Menu -> Đối tác

Các thao tác:

+ Thêm mới Đối tác: Để thêm mới Đối tác, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Đối tác: Để sửa Đối tác nào đó, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Xem ở bên phải Đối tác cần sửa. Một popup hiện ra sẽ cho thấy các thông tin về Đối tác đó. Nhấn  ở phía dưới cùng bến trái popup để bắt đầu chỉnh sửa các thông tin về Đối tác đó. Sau khi sửa xong thì nhấn Lưu lại (ở Tab Thông tin chung) để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa.

+ Xóa Đối tác: Để xóa Đối tác nào đó, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn chuột phải vào Đối tác cần xóa rồi chọn Xóa để mở popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn OK để xóa hoàn toàn Đối tác đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Cancel.

+ Tìm kiếm Đối tác: Truy cập theo đường dẫn trên

Tại đây, bạn có thể tìm kiếm các đối tác khác nhau:

-    Phân loại khách hàng theo: Không phân loại / Tin cậy / Thân thiết
-    Quốc gia cần tìm kiếm/lọc
-    Tỉnh/TP cần tìm kiếm/lọc

* Muốn xem thông tin của một Đối tác, chúng ta nhấp chuột trái vào Đối tác đó. Bảng thông tin của Khách hàng đó sẽ được hiện ra ngay phía dưới.

** Thêm nhanh thông tin của Khách hàng bằng cách nhấp chuột vào Thêm mới hoặc Thêm mới... tại Tab tương ứng của Đối tác. Sau đó nhập nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu rồi nhấp Lưu lại

** Tham khảo cách chỉnh sửa và xóa thông tin của Đối tác tại đây

Các Tab dữ liệu của một Đối tác:

Tab Thông tin chung: Bao gồm các thông tin chung quan trọng về Đối tác. Dưới đây là một số thông tin quan trọng cần phải nhập:

 • Tên: Tên Đối tác
 • Nguồn gốc: Đối tác này được tìm thấy bởi ai hoặc ở đâu. Ví dụ: Nhân viên tự tìm (Email, ngoài phố, Internet), Đối tác đối tác giới thiệu, Thông qua hội thảo v.v….
 • Địa chỉ
 • CMTND / Passport
 • Ngày sinh
 • Email
 • Điện thoại
 • File liên quan

Tab Liên hệ: Thông tin về người có thể liên hệ trực tiếp. Một số trường quan trọng cần nhập đầy đủ thông tin:

 • Họ tên
 • Chức danh / Chức vụ
 • Phòng ban
 • Điện thoại
 • Email

Tab Booking: Thống kê các Tour mà Đối tác này đặt.

Tab Request: Thống kê các Tour mà Đối tác này yêu cầu.

Tab Tài khoản NH: Thông tin về các ngân hàng mà Đối tác đăng ký để thanh toán

Các thông tin cần lưu ý khi tại Tab TK ngân hàng:

 • Số tài khoản
 • Tên tài khoản
 • Tên ngân hàng
 • Mở tại chi nhánh
 • Swift code

Tab Công việc: Thông tin các công việc với Đối tác

Các thông tin cần lưu ý tại Tab công việc:

 • Công việc: Tên công việc
 • Ngày bắt đầu / Ngày kết thúc: Ngày bắt đầu và kết thúc công việc được giao
 • Người giao việc: Người giao công việc
 • Người thực hiện: Người thực hiện công việc được giao
 • Loại công việc: Loại công việc được giao
 • Mức độ ưu tiên: Gồm các mức độ ưu tiên trong công việc được giao
 • Thời gian hoàn thành: Lượng thời gian hoàn thành công việc được giao (Giờ / Phút / Ngày)
 • Diễn giải/Ghi chú: Thông tin công việc được giao
 • Đính kèm: Văn bản, hình ảnh, dữ liệu đính kèm liên quan đến công việc được giao

Tab Lịch hẹn: Thông tin các lịch hẹn với Đối tác

Các thông tin cần lưu ý khi tại Tab lịch hẹn:

 • Nội dung
 • Địa điểm
 • Loại công việc
 • Người tham gia
 • Ngày bắt đầu / Ngày kết thúc
 • Diễn giải

Tab Ghi chú: Thông tin các ghi chú với Đối tác

Các thông tin cần lưu ý tại Tab ghi chú:

 • Tiêu đề
 • Tên tệp / Chọn tệp tin: Tên tệp tin liên quan / Nhấn để tải tệp tin liên quan
 • Ghi chú

Tab Nhật ký: Theo dõi và ghi lại các thông tin cập nhật Đối tác (tự động)

Tab Emails: Thông tin các emails


troubleshootingguide.gif