From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Chức năng hệ thống

Đại lý

Truy cập theo đường dẫn: Menu -> Đại lý

Các thao tác:

+ Thêm mới Đại lý: Để thêm mới Đại lý, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Đại lý: Để sửa Đại lý nào đó, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Xem ở bên phải Đại lý cần sửa. Một popup hiện ra sẽ cho thấy các thông tin về Đối tác đó. Nhấn  ở phía dưới cùng bến trái popup để bắt đầu chỉnh sửa các thông tin về Đại lý đó. Sau khi sửa xong thì nhấn Lưu lại (ở Tab Thông tin chung) để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa.

+ Xóa Đại lý: Để xóa Đại lý nào đó, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn chuột phải vào Đại lý cần xóa rồi chọn Xóa để mở popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn OK để xóa hoàn toàn Đại lý đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Cancel.

+ Tìm kiếm Đại lý: Truy cập theo đường dẫn trên

Tại đây, bạn có thể tìm kiếm các Đại lý khác nhau:

-    Phân loại khách hàng theo: Không phân loại / Tin cậy / Thân thiết
-    Quốc gia cần tìm kiếm/lọc
-    Tỉnh/TP cần tìm kiếm/lọc

* Muốn xem thông tin của một Đại lý, chúng ta nhấp chuột trái vào Đại lý đó. Bảng thông tin của Khách hàng đó sẽ được hiện ra ngay phía dưới.

** Thêm nhanh thông tin của Khách hàng bằng cách nhấp chuột vào Thêm mới hoặc Thêm mới... tại Tab tương ứng của Đại lý. Sau đó nhập nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu rồi nhấp Lưu lại

** Tham khảo cách chỉnh sửa và xóa thông tin của Đại lý tại đây

Các Tab dữ liệu của một Đại lý:

1. Thông tin chung:

Bao gồm các thông tin chung quan trọng về Đại lý. Dưới đây là một số thông tin quan trọng cần phải nhập:

 • Tên: Tên Đại lý
 • Nguồn gốc: Đại lý này được tìm thấy bởi ai hoặc ở đâu. Ví dụ: Nhân viên tự tìm (Email, ngoài phố, Internet), Đối tác giới thiệu, Thông qua hội thảo v.v….
 • Địa chỉ
 • CMTND / Passport
 • Ngày sinh
 • Email
 • Điện thoại
 • File liên quan

2. Liên hệ:

Thông tin về người có thể liên hệ trực tiếp. Một số trường quan trọng cần nhập đầy đủ thông tin:

 • Họ tên
 • Chức danh / Chức vụ
 • Phòng ban
 • Điện thoại
 • Email

3. Booking:

Thống kê các Tour mà Đại lý này đặt.

4. Tài khoản NH:

Thông tin về các ngân hàng mà Đại lý đăng ký để thanh toán

Các thông tin cần lưu ý tại Tab TK ngân hàng:

 • Số tài khoản
 • Tên tài khoản
 • Tên ngân hàng
 • Mở tại chi nhánh
 • Swift code

5. Công việc:

Thông tin các công việc với Đại lý

Các thông tin cần lưu ý tại Tab công việc:

 • Công việc: Tên công việc
 • Ngày bắt đầu / Ngày kết thúc: Ngày bắt đầu và kết thúc công việc được giao
 • Người giao việc: Người giao công việc
 • Người thực hiện: Người thực hiện công việc được giao
 • Loại công việc: Loại công việc được giao
 • Mức độ ưu tiên: Gồm các mức độ ưu tiên trong công việc được giao
 • Thời gian hoàn thành: Lượng thời gian hoàn thành công việc được giao (Giờ / Phút / Ngày)
 • Diễn giải/Ghi chú: Thông tin công việc được giao
 • Đính kèm: Văn bản, hình ảnh, dữ liệu đính kèm liên quan đến công việc được giao

6. Lịch hẹn:

Thông tin các lịch hẹn với Đại lý

Các thông tin cần lưu ý khi tại Tab lịch hẹn:

 • Nội dung
 • Địa điểm
 • Loại công việc
 • Người tham gia
 • Ngày bắt đầu / Ngày kết thúc
 • Diễn giải

7. Emails:

Thông tin các emails


troubleshootingguide.gif