From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Chức năng hệ thống

Dịch vụ

Quản lý hệ thống dịch vụ doanh nghiệp du lịch của bạn cung cấp. Đối với mỗi loại hình dịch vụ có tích hợp nghiệp vụ riêng được phân biệt theo loại dịch vụ. Các dịch vụ này sẽ là đơn vị cơ bản để triển khai chiết tính giá trị tour sản phẩm hay là dịch vụ bán ra cho các booking được tạo bởi đội ngũ bán hàng.


troubleshootingguide.gif