Latest Updates

When you update to the latest iOS version, your data and settings remain unchanged.

More Information

I. New Features

- Add supplier type Voucher

- Display Activation date and software renewal date according to License of each customer

- Add override function when importing group list file in booking

- Choose to combine tour Module support for Building quotation of tour program on request

- Enterprises track Revenue/Expense by each bank account on the system

- Tour classification function in Tour Product/Quote/Booking

- Allow to Browse payment request, confirm payment of many vouchers in 1 operation

II. Optimal

- Synchronize the required data fields between the import file and the software

- Change the method Manage Stay Rate According to Weekday Rates, Weekend Rates

- Customization on demand: Hide NCC information in QR code Service Operations area

- Allow fixing retail service price when changing/adding services in Operations

- Allows Preview of the sample tour program and the price calculation table to apply adjustments in the quotation

- Add search criteria by Status for Tours and Services out in Service Operator area

- Change the condition of status display in the Operating Tour, applicable according to the conditions of the date of service use

- Add notification when users are assigned work on the system

- Users of the accounting department are given full authority in the revenue report

- Added the Passport Term field in the tour group list

III. Bug Fix

- Handling the error of adding a new booking when customers do not have email information

- Display the name of the assignor in the internal assignment email template

- Adjust the display from Total child nett to nett/child in booking

- Change the way system email settings according to the new google update policy

 • Điều chỉnh tính năng liên quan tới thuế VAT dịch vụ: Đã bao gồm, chưa bao gồm và không chịu thuế

 • Không giới hạn loại hình dịch vụ khi bổ sung cho tour ở vai trò điều hành: Tab Danh sách booking > Thay đổi dịch vụ > Dịch vụ tour

 • Loại bỏ chức năng add on dịch vụ trong Booking tour

 • Tăng số lần có thể đăng nhập sai lên 5, hiện thị thông báo số lần đăng nhập còn lại trước khi bị khóa IP

 • Thêm cấu hình header mail vào cấu hình Brand

 • Bổ sung ghi chú cho báo giá, booking, khách hàng trong danh sách đoàn của sổ tour
 • Hiển thị ghi chú dịch vụ nhà cung cấp trong báo giá dạng tool tip

 • Điều hành xe: Hiển thị các tông tin xe liên quan tới NCC trong dịch vụ điều hành. Khi chuyển xe khác, thêm chức năng lọc theo xe NCC

 • Bổ sung chức năng kéo thả khi làm thay đổi ngày báo giá

 • List quyết toán: thêm thông tin Thực thu, thực chi, lợi nhuận

 • Tối ưu module chiến dịch trong phân hệ Kinh doanh/Marketing

 • Hiển thị giá cuối tuần cho dịch vụ khách sạn ở các phân hệ Bkk, điều hành

 • Thêm field (info_log) cho table _crm_mass_mail_sent

 • Fix lưu log action của hệ thống: Thêm/sửa Nhà cung cấp, dịch vụ nhà cung cấp, khách hàng, đối tác

 • Chỉnh lại From name lấy theo cấu hình email khi lưu log send mail

 • Thêm field tour_market

 • Thêm field : full_name, phone (người phản hồi đặt dịch vụ NCC) default_crm_task_reply

 • Thay đổi cách lấy dữ liệu khách đi tour trong sổ tour

 • Cảnh báo bảo mật khi user đăng nhập trên thiết bị lạ, user được đăng nhập đồng thời trên 2 thiết bị

 • Format định dạng số cho các file xuất excel

 • Điều chỉnh chi tiết công nợ KH, công nợ NCC theo dạng đầu kỳ cuối kỳ