Support Center

Trung tâm trợ giúp TravelMaster

Gồm 5 nội dung chính:

+ Check for update: Kiểm tra phiên bản mới nhất của TravelMaster

+ Active date: Xem thông tin về hệ thống TravelMaster của doanh nghiệp.

+ License information: Thông tin đăng ký TravelMaster

+ Trung tâm hỗ trợ: Tài liệu hướng dẫn TravelMaster

+ Change license key: Thay đổi key của TravelMaster