From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Tour sản phẩm

Chiết tính tour

Dịch vụ
Tour sản phẩm | Tour mẫu | Addon Service

 

Bảng Chiết tính là tập hợp giá NETT của các dịch vụ mà bạn thường tính và thiết lập trên bảng tính excel mang tính thủ công cho mỗi tour du lich. Thông qua bảng chiết tính tour trong phần mềm TravelMaster, người điều hành có thể kiểm tra giá mua dịch vụ tại các nhà cung cấp một cách chính xác hơn, có thời gian lưu lâu dài và không bị mất mát hay nhầm lẫn trong quá trình điều hành và lưu trữ.

Khi tạo ra một tour du lịch, bạn cần hiểu hệ thống Dịch vụ bên trong của tour, cũng như cách thức tổ chức và phục vụ dựa trên các dịch vụ cam kết cung cấp cho khách du lịch với giá chấp nhận được.

Hướng dẫn thao tác

Truy cập Menu > Dịch vụ > Tour sản phẩm: Bạn cần chuột phải vào Tour sản phẩm bạn cần Chiết tính, một menu xổ xuống như dưới đâyChuột phải lên tour sản phẩm, lựa chọn Chiết tính tour

Màn hình Chiết tính bao gồm các thông tin quan trọng sau: • Mã bảng chiết tính tour, ví dụ (#956, #948) bắt đầu bằng dấu '#' , chương trình tour/ tên chương trình tour/ số ngày đêm của tour
 • Thời gian áp dụng: 01 tháng 01/2016 đến 31 tháng 12/2016
 • Tỉ giá áp dụng tại thời điểm hiện tại
 • Đơn vị tiền tệ áp dụng hiển thị

Bước 1: Cấu hình

Hình ảnh dưới đây thể hiện các chức năng trong cấu hình bảng chiết tính mà bạn cần quan tâm (có 02 loại)

Tour Private

S.I.C Tour

Chức năng cấu hình Chiết tính trong mỗi bảng chiết tính (bên góc phải trên màn hình)


 • Quản lý Hành trình: Là danh sách hành trình mà bạn đã nhập vào của tour. Bạn có thể nhấn vào nút Quản lý hành trình như hình trên.
 • Thời gian áp dụng: Khoảng thời gian sẽ áp dụng cho chiết tính, bạn có thể tạo nhiều khoảng này bằng cách nhấn vào nút Quản lý thời gian áp dụng ở mục Cấu hình chiết tính
 • Khoảng khách: Là khoảng khách sẽ áp dụng cho bảng chiết tính này, ví dụ từ 2-3pax.  Bạn có thể nhấn vào nút Quản lý khoảng khách mục Cấu hình chiết tính để quản lý các khoảng khách khác nhau.
 • SIC Tour: Chức năng cấu hình giá theo khoảng khách bắt buộc phải cấu hình nếu tour của bạn thuộc SIC, vì giá của mỗi nhóm khách được lấy ra từ đây khi tạo booking, do giá này áp dụng theo nhóm lớn (nhiều booking gộp lại để tạo thành 01 tour thực hiện).


Bước 2
: Quản lý hành trình 
với chức năng này, giúp thao tác nhanh cho việc thay đổi hành trình (nếu có), tăng hoặc giảm số ngày đi tour, thêm bớt dịch vụ cho mỗi ngày tour du lịch.

Hình ảnh danh sách hàng trình tour du lịch

Lưu ý: Thao tác chuột phải sẽ cho bạn chức năng: Sửa, Bảng Chiết tính, Nhân bản, Xóa

+ Thêm mới: Để thêm một hành trình, nhấn vào   Một popup hiện ra yêu cầu bạn điền các thông tin như: Tên hành trình, Ảnh, Nội dung, Các dịch vụ sử dụng trong ngày hôm đó. Sau đó nhấn  thông tin vừa nhập.
+ Sửa: Để sửa một hành trình, nhấn phải chuột vào Ngày mà bạn muốn sửa rồi chọn Sửa. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại thông tin vừa nhập.
+ Bảng chiết tính: thao tác này sẽ đưa bạn về bảng chiết tính
+ Nhân bản: Nhân bản hành trình mà bạn chọn.
+ Xóa: Xóa hành trình mà bạn chọn. Nhấn Đồng ý xóa để xác nhận thao tác xóa hoàn toàn hành trình đó. Nhấn dấu x để hủy thao tác xóa.

Bước 3: Quản lý thời gian áp dụng cho phép thêm, bớt thời gian áp dụng cho mỗi bảng Chiết tính.

Khoảng thời gian: Mỗi Tour sản phẩm khi tiến hành chiết tính giá cần khởi tạo ít nhất một Khoảng thời gian áp dụng.

Lưu ýmỗi ngày đi tour cần tick chọn các dịch vụ sẽ áp dụng trong ngày đó. Trong bảng chiết tính chỉ hiển thị các dịch vụ của mỗi hành trình được áp dụng.

 • Thêm mới: Để thêm một khoảng thời gian áp dụng, nhấn vào Thêm mới. Một popup hiện ra yêu cầu bạn điền các thông tin như: Khoảng thời gian, Markup Type, Markup Rate. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại thông tin vừa nhập.

 • Sửa: Để sửa một khoảng thời gian áp dụng, nhấn phải chuột vào khoảng thời gian áp dụng mà bạn muốn sửa rồi chọn Sửa. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại thông tin vừa nhập.

 • Nhân bản: Nhân bản khoảng thời gian áp dụng mà bạn chọn.

 • Xóa: Xóa khoảng thời gian áp dụng mà bạn chọn. Nhấn Đồng ý xóa để xác nhận thao tác xóa hoàn toàn khoảng thời gian áp dụng đó. Nhấn dấu x để hủy thao tác xóa.

 

Bước 4: Quản lý khoảng khách Để đảm bảo sự sai số nhỏ nhất trong khâu chuẩn bị dịch vụ cũng như chiết tính giá cho mỗi bảng chiết tính, bạn cần phải xác định nhóm khách (số khách) bạn cần chiết tính. Chức năng này sẽ cho phép bảng chiết tính tự động tính giá dựa trên các khoảng khách mà bạn thiết lập.
ví dụ: 1pax - 2pax, 3pax - 4pax.... và lựa chọn loại số chỗ xe ôtô bạn cần sử dụng phù hợp cho mỗi nhóm

Hình ảnh: Cấu hình khoảng khách phù hợp với xe oto

Lưu ýmỗi ngày đi tour cần tick chọn các dịch vụ sẽ áp dụng trong ngày đó. Trong bảng chiết tính chỉ hiển thị các dịch vụ của mỗi hành trình được áp dụng.

+ Thêm mới: Để thêm một khoảng khách, nhấn vào Thêm mới. Một popup hiện ra yêu cầu bạn điền các thông tin như: Số người, Số chỗ của xe ôtô. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại thông tin vừa nhập.
+ Sửa: Để sửa một khoảng khách, nhấn phải chuột vào khoảng khách mà bạn muốn sửa rồi chọn Sửa. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại thông tin vừa nhập.
+ Xóa: Xóa khoảng khách mà bạn chọn. Nhấn Đồng ý xóa để xác nhận thao tác xóa hoàn toàn khoảng khách đó. Nhấn dấu x để hủy thao tác xóa.

Bước 5: Thêm dịch giá dịch vụ

Để thêm một dịch vụ, vui lòng click chuột vào , sau đó nhấn vào  lựa chọn nhà cung cấp. Sau đó nhấn để xác nhận thao tác chọn nhà cung cấp. Giá Nett, Đơn vị tiền tệ, Extra sẽ được tự động lấy từ cơ sở dữ liệu mà bạn đã nhập cho Nhà cung cấp trước đó. Sau đó, nhấn Lưu lại để xác nhận thao tác.

Đối với mỗi dịch vụ, bạn sẽ nhận được cửa sổ chức năng tương ứng với từng loại hình và nghiệp vụ riêng biệt.

Lưu ý:

 Giá biến đổi là giá áp dụng cho 1 người (xem thêm)
 Giá cố định là giá áp dụng cho cả ngày (chia cho cả đoàn) (xem thêm)

Khách sạn: Dịch vụ này sẽ mặc định tính bằng Giá biến đổi. Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính khách sạn:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh khách sạn hoặc lọc theo các tiêu chí Tỉnh/TP, Dòng khách sạn, Hạng khách sạn. Sau đó chọn khách sạn, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách các phòng có trong khách sạn mà bạn chọn, chọn phòng mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này).
 • Loại phòng, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo phòng bạn chọn.
 • Ghi chú.

 

Nhà hàng: Dịch vụ này có thể bao gồm các bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Nhà hàng:

 • Lựa chọn bữa ăn: Ăn trưa / Ăn sáng / Ăn tối
 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh nhà hàng hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà hàng, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách thực đơn có trong nhà hàng mà bạn chọn, chọn thực đơn mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định
 • Nhà hàng, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo thực đơn bạn chọn.
 • Ghi chú.

 

Lưu ý: bạn có thể thêm các bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối trong cùng ngày hôm đó bằng cách chọn DẤU + ở cột hành trình.

 

Vé thăm quan: Dịch vụ này có thể bao gồm nhiều vé thăm quan. Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Vé thăm quan:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh vé thăm quan hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách Vé thăm quan có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn vé thăm quan mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định
 • Vé thắng cảnh, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo vé thăm quan bạn chọn.
 • Ghi chú.

 

Vận chuyển: Ở đây, bạn cần lưu ý đến các khoảng khách mà bạn thiết lập từ trước. Ví dụ: 1P/7 chỗ, 3P/16 chỗ, 7P/24 chỗ,v.v...Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Vận chuyển:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh dịch vụ xe ôtô hoặc lọc theo các tiêu chí Tỉnh/TP, Loại xe, Số chỗ. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách dịch vụ Xe ôtô có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn dịch vụ xe ôtô mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định
 • Áp dụng cho ngày: Tick vào các ngày cũng sử dụng dịch vụ xe ôtô mà bạn vừa chọn
 • Xe ôtô, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo dịch vụ xe ôtô bạn chọn.
 • Phụ phí lái xe: bao gồm phí bến bãi, phí ăn uống, phí khách sạn (ghi thêm nếu có).
 • Ghi chú.

 

Hướng dẫn viên: Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Hướng dẫn viên:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh hướng dẫn viên hoặc lọc theo các tiêu chí Tỉnh/TP, Ngôn ngữ, Giới tính. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách hướng dẫn viên có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn hướng dẫn viên mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định 
 • Ngôn ngữ, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo hướng dẫn viên bạn chọn.
 • Phụ phí lái xe: bao gồm phí vận chuyển, phí ăn uống, phí khách sạn (ghi thêm nếu có).
 • Ghi chú.

 

Bus: Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Bus:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh bus hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách bus có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn bus mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định 
 • Bus, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo bus bạn chọn. 
 • Ghi chú.

 

Visa: Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Visa:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh dịch vụ Visa hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách dịch vụ Visa có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn dịch vụ Visa mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định 
 • - Dịch vụ Visa, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo dịch vụ Visa bạn chọn. 
 • - Ghi chú.

 

Air: Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Air:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh Vé máy bay hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách Vé máy bay có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn Vé máy bay mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định 
 • Vé máy bay, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo Vé máy bay bạn chọn. 
 • Ghi chú.

 

Cruise: Dịch vụ này sẽ mặc định tính bằng Giá biến đổi. Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Cruise:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh Cruise hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách các Cruise có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn Cruise mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này).
 • Cruise, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo Cruise bạn chọn.
 • Ghi chú.

 

Land Tour: Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Land:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh Land Tour hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách các Land Tour có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn Land Tour mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định
 • Land Tour, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo Land Tour bạn chọn.
 • Ghi chú.

 

Train: Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Train:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh Train hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách các Train có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn Train mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định
 • Train, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo Train bạn chọn.
 • Ghi chú.

 

Boat: Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Boat:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh Boat hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách các Boat có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn Boat mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định
 • Tàu, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo Boat bạn chọn.
 • Ghi chú.

 

Other: Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Other:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh Dịch vụ khác hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách các Dịch vụ khác có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn Dịch vụ khác mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định
 • Dịch vụ khác, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo Dịch vụ bạn chọn.
 • Ghi chú.

 

Sau khi hoàn thành việc thêm các dịch vụ trong các hành trình, chúng ta sẽ có bảng tính giá tự động ở phía dưới cùng bên phải của bảng chiết tính. Giá sẽ được tính và chia theo các khoảng khách được người dùng thiết lập trước đó (theo cả hai đơn vị tiền tệ là USD và VND).

Ví dụ: Bảng tự động tính giá cuối cùng theo khoảng khách và đơn vị tiền tệ.

*Lưu ý:

a. Chiết tính Tour sản phẩm:

 • Theo quy trình vận hành hệ thống, giá dịch vụ sẽ được nhập tại hệ thống giá của nhà cung cấp, hoặc có thể Thêm nhanh tại vị trí yêu cầu thêm mới dịch vụ + giá tại bảng Chiết tính tour.
 • Giá dịch vụ trong bảng chiết tour chỉ tồn tại 01 chiều - lấy từ nhà cung cấp, không nhập ngẫu nhiên khi giá đó không thuộc nhà cung cấp nào.
 • Giá trong bảng chiết tính tour sản phẩm được lấy tự động từ hệ thống giá của nhà cung cấp, vì thế khi xóa các bảng giá trong hệ thống nhà cung cấp đồng nghĩa với việc hệ thống giá trong bảng chiết tính tour sẽ bị mất đi.


b. Chiết tính tour trong sales:

 • Giá phụ thuộc vào hệ thống giá của nhà cung cấp để đảm bảo khi chuyển booking sang OP (phòng điều hành) sẽ biết chính xác giá của nhà cung cấp nào khi book/order dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ tương ứng
 • Giá vẫn phụ thuộc vào hệ thống giá của nhà cung cấp và được nhập như ở phần (a)


c. Lưu ý:

 • Nhập giá ngẫu hứng để tính cho nhanh như cách làm truyền thống trên bảng excel sẽ dẫn đến phát sinh thao tác khi đưa vào điều hành, phải tính giá một lần nữa rất mất thời gian.
 • Mục đích của bảng chiết tính nhằm giảm các thao tác điều hành trong tương lai, duy nhất một lần khi xây dựng dịch vụ, giá cho tour sản phẩm trong quá khứ.

Định nghĩa:

(1) Chiết tính trong tour sản phẩm là tập hợp giá NETT các dịch vụ mà doanh nghiệp du lịch mua lại của nhà cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống các hợp đồng giá NETT (hay còn gọi là PHÍ PHẢI TRẢ cho nhà cung cấp). Tập hợp giá trong tour sản phẩm là sự biến đổi số lượng khách tỷ lệ thuận với số lượng dịch vụ sử dụng, khoảng khách biến đổi và thời gian biến đổi không có ngày khởi hành.

(2) Chiết tính trong sales là tập hợp giá NETT  các dịch vụ mà doanh nghiệp du lịch mua lại của nhà cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống các hợp đồng giá NETT (phí phải trả cho nhà cung cấp, hoặc giá trao đổi tại thời điểm khách sử dụng dịch vụ). Tập hợp giá dựa trên số lượng khách thực tế, số lượng - chất lượng yêu cầu dịch vụ thực tế, thời gian khởi hành thực tế

update: 14/08/2017


troubleshootingguide.gif