From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Tour sản phẩm

Chiết tính tour

Bảng Chiết tính là tập hợp giá NETT của các dịch vụ mà bạn thường tính và thiết lập trên bảng tính excel mang tính thủ công cho mỗi tour du lich. Thông qua bảng chiết tính tour trong phần mềm TravelMaster, người điều hành có thể kiểm tra giá mua dịch vụ tại các nhà cung cấp một cách chính xác hơn, có thời gian lưu lâu dài và không bị mất mát hay nhầm lẫn trong quá trình điều hành và lưu trữ.

Khi tạo ra một tour du lịch, bạn cần hiểu hệ thống Dịch vụ bên trong của tour, cũng như cách thức tổ chức và phục vụ dựa trên các dịch vụ cam kết cung cấp cho khách du lịch với giá chấp nhận được.

Hướng dẫn thao tác

Truy cập Menu > Dịch vụ > Tour sản phẩm: Bạn cần chuột phải vào Tour sản phẩm bạn cần Chiết tính, một menu sổ xuống như dưới đâyChuột phải lên tour sản phẩm, lựa chọn Chiết tính tour

Màn hình Chiết tính bao gồm các thông tin quan trọng sau:

** Đối với Tour SIC: 

Hình ảnh: Khung thời gian áp dụng, tỉ  giá của tour SIC

 • Thời gian áp dụng: 01 tháng 01/2018 đến 31 tháng 12/2018: Thời gian áp dụng của bảng chiết tính tour
 • Tiền tệ: Đơn vị tiền tệ áp dụng cho tour
 • Tỷ giá: Tỷ giá so với đơn vị tiền tệ mặc định. Nếu đơn vị tiền tệ của tour trùng với đơn vi tiền tệ mặc định của hệ thống, tỷ giá sẽ bằng 1. Nếu chọn đơn vị tiền tệ khác, nhấn  sau đó thay đổi tỷ giá hoặc nhấn  để hệ thống cập nhật tỷ giá tự động.

Hình ảnh: Xác nhận cập nhật tỷ giá tự động

** Đối với tour Private

Hình ảnh: Khung thời gian áp dụng, tỉ  giá của tour Private

 • Tên chương trình tour/ số ngày đêm của Tour
 • Thời gian áp dụng: 01 tháng 01/2018 đến 31 tháng 12/2018: Thời gian áp dụng của bảng chiết tính tour
 • Tỉ giá: Tỉ giá áp dụng cho bảng chiết tính tour
 • Mark up Rate: Tí giá lợi nhuận áp dụng cho tour. Có 2 hình thức tính lợi nhuận là: Tính theo phần trăm (Percentage) và theo một số tiền cụ thể (Fixed amount)
 • Tỷ giá: Tỷ giá so với đơn vị tiền tệ mặc định. Nếu đơn vị tiền tệ của tour trùng với đơn vi tiền tệ mặc định của hệ thống, tỷ giá sẽ bằng 1. Nếu chọn đơn vị tiền tệ khác, nhấn  sau đó thay đổi tỷ giá hoặc nhấn  để hệ thống cập nhật tỷ giá tự động.

Hình ảnh: Xác nhận cập nhật tỷ giá tự động

Khi nhấn vào ô Mark up Rate, sẽ hiển thị ra một cửa sổ, để bạn tùy chọn loại Lợi nhuận theo phần trăm hay theo số tiền. Nhấn chọn tại trường Markup Type để cài đặt loại lợi nhuận. 

Hình ảnh: Tính lợi nhuận cho tour theo phần trăm

Hình ảnh: Tính lợi nhuận cho tour theo số tiền cụ thể

1. Cấu hình

Hình ảnh dưới đây thể hiện các chức năng trong cấu hình bảng chiết tính mà bạn cần quan tâm (có 02 loại)

Tour Private

S.I.C Tour

Chức năng cấu hình Chiết tính trong mỗi bảng chiết tính (bên góc phải trên màn hình)


 • Quản lý Hành trình: Là danh sách hành trình mà bạn đã nhập vào của tour. Bạn có thể nhấn vào nút Quản lý hành trình như hình trên.
 • Thời gian áp dụng: Khoảng thời gian sẽ áp dụng cho chiết tính, bạn có thể tạo nhiều khoảng này bằng cách nhấn vào nút Quản lý thời gian áp dụng ở mục Cấu hình chiết tính
 • Quản lý khoảng khách: Là khoảng khách sẽ áp dụng cho bảng chiết tính này, ví dụ từ 2-3pax.  Bạn có thể nhấn vào nút Quản lý khoảng khách mục Cấu hình chiết tính để quản lý các khoảng khách khác nhau.
 • SIC Tour: Chức năng cấu hình giá theo khoảng khách bắt buộc phải cấu hình nếu tour của bạn thuộc SIC, vì giá của mỗi nhóm khách được lấy ra từ đây khi tạo booking, do giá này áp dụng theo nhóm lớn (nhiều booking gộp lại để tạo thành 01 tour thực hiện).

2. Quản lý thời gian áp dụng 

 Cho phép thêm, bớt thời gian áp dụng cho mỗi bảng Chiết tính.

Khoảng thời gian: Mỗi Tour sản phẩm khi tiến hành chiết tính giá cần khởi tạo ít nhất một Khoảng thời gian áp dụng.

Lưu ýmỗi ngày đi tour cần tick chọn các dịch vụ sẽ áp dụng trong ngày đó. Trong bảng chiết tính chỉ hiển thị các dịch vụ của mỗi hành trình được áp dụng.

 • Thêm mới: Để thêm một khoảng thời gian áp dụng, nhấn vào Thêm mới. Một popup hiện ra yêu cầu bạn điền các thông tin như: Khoảng thời gian, Markup Type, Markup Rate. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại thông tin vừa nhập.

 • Sửa: Để sửa một khoảng thời gian áp dụng, nhấn phải chuột vào khoảng thời gian áp dụng mà bạn muốn sửa rồi chọn Sửa. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại thông tin vừa nhập.

 • Nhân bản: Nhân bản khoảng thời gian áp dụng mà bạn chọn.

 • Xóa: Xóa khoảng thời gian áp dụng mà bạn chọn. Nhấn Đồng ý xóa để xác nhận thao tác xóa hoàn toàn khoảng thời gian áp dụng đó. Nhấn dấu x để hủy thao tác xóa.

 

3. Quản lý khoảng khách 

Để đảm bảo sự sai số nhỏ nhất trong khâu chuẩn bị dịch vụ cũng như chiết tính giá cho mỗi bảng chiết tính, bạn cần phải xác định nhóm khách (số khách) bạn cần chiết tính. Chức năng này sẽ cho phép bảng chiết tính tự động tính giá dựa trên các khoảng khách mà bạn thiết lập.
ví dụ: 1pax - 2pax, 3pax - 4pax.... và lựa chọn loại số chỗ xe ôtô bạn cần sử dụng phù hợp cho mỗi nhóm

Hình ảnh: Cấu hình khoảng khách phù hợp với xe oto

 

 • Thêm mới: Để thêm một khoảng khách, nhấn vào Thêm mới. Một popup hiện ra yêu cầu bạn điền các thông tin như: Số người, Số chỗ của xe ôtô. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại thông tin vừa nhập.
 • Sửa: Để sửa một khoảng khách, nhấn phải chuột vào khoảng khách mà bạn muốn sửa rồi chọn Sửa. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại thông tin vừa nhập.
 • Xóa: Xóa khoảng khách mà bạn chọn. Nhấn Đồng ý xóa để xác nhận thao tác xóa hoàn toàn khoảng khách đó. Nhấn dấu x để hủy thao tác xóa.

 

4. Thêm dịch vụ trong bảng chiết tính


Để thêm một dịch vụ, vui lòng click chuột vào , sau đó nhấn vào  lựa chọn nhà cung cấp. Tiếp theo nhấn để xác nhận thao tác chọn nhà cung cấp. Giá Nett, Đơn vị tiền tệ, Extra sẽ được tự động lấy từ cơ sở dữ liệu mà bạn đã nhập cho Nhà cung cấp trước đó. Sau đó, nhấn Lưu lại để xác nhận thao tác.

Đối với mỗi dịch vụ, bạn sẽ nhận được cửa sổ chức năng tương ứng với từng loại hình và nghiệp vụ riêng biệt.

Lưu ý:

 Giá biến đổi là giá áp dụng cho 1 người (xem thêm)
 Giá cố định là giá áp dụng cho cả ngày (chia cho cả đoàn) (xem thêm)

a. Khách sạn:

Dịch vụ này sẽ mặc định tính bằng Giá biến đổi. Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính khách sạn:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh khách sạn hoặc lọc theo các tiêu chí Tỉnh/TP, Dòng khách sạn, Hạng khách sạn. Sau đó chọn khách sạn, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách các phòng có trong khách sạn mà bạn chọn, chọn phòng mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.
 • Loại phòng, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo phòng bạn chọn.
 • Loại áp dụng: Giá biến đổi/Giá cố định áp dụng cho ngày sử dụng dịch vụ

b. Nhà hàng:

 Dịch vụ này có thể bao gồm các bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Nhà hàng:

 • Lựa chọn bữa ăn: Ăn trưa / Ăn sáng / Ăn tối
 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh nhà hàng hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà hàng, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách thực đơn có trong nhà hàng mà bạn chọn, chọn thực đơn mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định  (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.
 • Nhà hàng, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo thực đơn bạn chọn.

Lưu ý: bạn có thể thêm các bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối trong cùng ngày hôm đó bằng cách chọn DẤU + ở cột hành trình.

c. Vé thăm quan:

Dịch vụ này có thể bao gồm nhiều vé thăm quan. Thao tác như sau: 

 • Nhà cung cấp: Sau khi nhấn vào  trong bảng chiết tính phần Vé Thăm Quan, màn hình mở ra cửa sổ mới gồm thông tin về dịch vụ Vé thăm quan của các Nhà cung cấp có dịch vụ phù hợp với điểm đến mà trong hành trình Tour có đi qua. (Xem thêm về hành trình Tour tại đây)

Hình ảnh: Lựa chọn dịch vụ cho NCC Vé thắng cảnh trong Chiết tinh tour

              +  Hệ thống sẽ check các điểm đến mà tour này đi qua trong  từng ngày sử dụng dịch vụ VTC (Xem thêm tại đây)

              + Tick vào loại dịch vụ muốn sử dụng 

              + Tick số ngày muốn sử dụng dịch vụ đó

              + Chọn loại: Biến đổi, cố định  (tìm hiểu giá Biến đổi, cố đinh tại đây

 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định  (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.
 • Vé thắng cảnh, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo vé thăm quan bạn chọn.
 • Ghi chú.

d. Vận chuyển:

Ở đây, bạn cần lưu ý đến các khoảng khách mà bạn thiết lập từ trước. Ví dụ: 1P/7 chỗ, 3P/16 chỗ, 7P/24 chỗ,v.v...Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Vận chuyển:

Hình ảnh: Bảng chiết tính dịch vụ Xe ô tô trong Chiết tinh tour

 • Nhà cung cấp: 

              + Nhấn vào  màn hình sẽ hiện ra danh sách dịch vụ Xe ôtô có trong nhà cung cấp mà bạn chọn (căn cứ theo số chỗ) 

              + Tick ngày áp dụng cho từng dịch vụ vừa chọn

              + Chọn loại: Biến đổi, cố định (tìm hiểu giá Biến đổi, cố đinh tại đây

 • Loại áp dụng: Giá biến đổi/Giá cố định. Có thể chọn loại Biến đổi hay Cố định để phù hợp với dịch vụ cung cấp. Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.
 • Ngày áp dụng: Tick vào các ngày cũng sử dụng dịch vụ xe ôtô mà bạn vừa chọn
 • Xe ôtô, Giá Nett, Tổng chi phí: Sẽ tự động điền theo dịch vụ xe ôtô bạn chọn.
 • Cuối cùng nhấn  để lưu lại các thông tin 

 

e. Hướng dẫn viên:

  Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Hướng dẫn viên:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh hướng dẫn viên hoặc lọc theo các tiêu chí Tỉnh/TP, Ngôn ngữ, Giới tính. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách hướng dẫn viên có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn hướng dẫn viên mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định  (mặc định là Giá cố định đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.
 • Ngôn ngữ, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo hướng dẫn viên bạn chọn.
 • Phụ phí lái xe: bao gồm phí vận chuyển, phí ăn uống, phí khách sạn (ghi thêm nếu có).

g. Bus:

Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Bus:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh bus hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách bus có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn bus mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định  (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.
 • Bus, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo bus bạn chọn. 

h. Visa:

Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Visa:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh dịch vụ Visa hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách dịch vụ Visa có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn dịch vụ Visa mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.
 • Dịch vụ Visa, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo dịch vụ Visa bạn chọn. 
 • Ghi chú.

i. Air:

Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Air:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh Vé máy bay hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách Vé máy bay có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn Vé máy bay mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.
 • Vé máy bay, Tiền tệ, Giá Nett, Extra: Sẽ tự động điền theo Vé máy bay bạn chọn. 

k. Cruise:

Dịch vụ này sẽ mặc định tính bằng Giá biến đổi. Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Cruise:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh Cruise hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách các Cruise có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn Cruise mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.
 • Cruise, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo Cruise bạn chọn.

m. Land Tour:

Hiện tại hệ thống hiển thị giá Landtour theo từng khoảng khách đã nhập trong Nhà cung cấp

Một số lưu ý khi lựa chọn dịch vụ cho Landtour: 

(1) Đối với Tour Private

Nhóm khách lớn nhất trong Bảng chiết tính phải NHỎ HƠN HOẶC BẰNG khoảng khách lớn nhất của Landtour bạn chọn. 

Ví dụ như hỉnh ảnh dưới đây: 

- Nhóm khách lớn nhất của bảng chiết tính tour là 20pax

- Nhưng khoảng khách lớn nhất của landtour là 10pax

==> Do đó không đáp ứng điều kiện Nhóm khách lớn nhất trong Bảng chiết tính phải NHỎ HƠN HOẶC BẰNG khoảng khách lớn nhất của Landtour, hệ thống sẽ có cảnh báo Khoảng khách Land không phù hợp

Hình ảnh: Thêm mới dịch vụ Landtour trong bảng chiết tính tour Private

(2) Đối với tour SIC:

Các khoảng khách trong Bảng chiết tính tour SIC phải trùng khớp với khoảng khách của Landtour.

Ví dụ như ảnh dưới đây: 

- Bảng chiết tính có các khoảng khách là:  01 - 06, 07 - 15, 16 - 40

- Khoảng khách trong Nhà cung cấp Landtour (Dịch vụ "Landtour Nhật Bản") có các khoảng khách là: 01 - 06, 07 - 15, 16 - 45,..

==> Có thể thấy 2 khoảng khách đầu tiên đã trùng khớp, nhưng khoảng khách thứ 3 của Bảng chiết tính là 16 - 40 và của dịch vụ Nhà cung cấp là 16 - 45. Do đó không đáp ứng điều kiện Các khoảng khách trong Bảng chiết tính tour SIC phải trùng khớp với khoảng khách của Landtour, hệ thống sẽ có cảnh báo Khoảng khách Land không phù hợp

Hình ảnh: Thêm mới dịch vụ Landtour trong bảng chiết tính tour SIC

Sau khi lựa chọn dịch vụ và Lưu thì hệ thống sẽ hiển thị giá Landtour khác nhau theo từng khoảng khách/nhóm khách.

Hình ảnh: Giá dịch vụ Landtour theo từng khoảng khách/nhóm khách

(3) Loại: Giá biến đổi/Giá cố định. Có thể chọn loại Biến đổi hay Cố định để phù hợp với đặc thù của landtour. Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.

(4) Land Tour, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo Land Tour bạn chọn.

n. Train:

Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Train:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh Train hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách các Train có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn Train mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định  (mặc định là Giá biến đổi đối với dịch vụ này). Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.
 • Train, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo Train bạn chọn.

o. Boat:

Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Boat:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh Boat hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách các Boat có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn Boat mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định. Có thể chọn loại Biến đổi hay Cố định để phù hợp với dịch vụ boat. Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.
 • Tàu, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo Boat bạn chọn.

p. Other:

Các trường cần lưu ý trong mục chiết tính Other:

 • Nhà cung cấp: nhấn vào  màn hình mở ra cửa sổ mới, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm nhanh Dịch vụ khác hoặc lọc theo tiêu chí Tỉnh/TP. Sau đó chọn nhà cung cấp, cửa sổ bên phải bạn sẽ hiện ra danh sách các Dịch vụ khác có trong nhà cung cấp mà bạn chọn, chọn Dịch vụ khác mà bạn muốn sử dụng cho chiết tính giá. Sau đó nhấn để lưu lại.
 • Loại: Giá biến đổi/Giá cố định. Có thể chọn loại Biến đổi hay Cố định để phù hợp với loại dịch vụ cung cấp. Xem quy ước giá biến đổi, cố định tại đây.
 • Dịch vụ khác, Tiền tệ, Giá Nett FIT, Extra: Sẽ tự động điền theo Dịch vụ bạn chọn.

Lưu ý: 

(1). Sau khi hoàn thành việc thêm các dịch vụ trong các hành trình, đối với Private tour sẽ tự động tính giá ở phía dưới cùng bên phải của bảng chiết tính. Giá sẽ được tính và chia theo các khoảng khách được người dùng thiết lập trước đó (theo cả hai đơn vị tiền tệ là USD và VND).

Tổng bán sẽ được tính theo Markup Rate mà bạn đã cài đặt trước đó theo hình thức phần trăm hoặc theo số tiền cụ thể


Ví dụ: Bảng tự động tính giá cuối cùng theo khoảng khách và đơn vị tiền tệ.

Đối với S.I.C tour, bạn thao tác chọn  và nhập giá bán cho từng khoảng khách

Hình ảnh: Cấu hình SIC tour, quản lý giá Nett, giá Nhận và giá bán cho tour SIC

Sau khi cài đặt cấu hình SIC tour, tại bảng chiết tính tour sẽ hiển thị như ảnh dưới đây

Hình ảnh: Giá tour trong bảng Chiết tính SIC tour

Trong đó: 

 • Giá Nett Service: Giá Nett của tất cả dịch vụ được sử dụng trong tour, dùng làm căn cứ để người tạo tour tính được khoảng hòa và giá Nett
 • Giá Nett, Giá nhận (Agent/Sales), Giá bán (khách lẻ): Giá đã nhập trong Cấu hình SIC tour theo khoảng khách cụ thể

(2) Chiết tính Tour sản phẩm:

 • Theo quy trình vận hành hệ thống, giá dịch vụ sẽ được nhập tại hệ thống giá của nhà cung cấp, hoặc có thể Thêm nhanh tại vị trí yêu cầu thêm mới dịch vụ + giá tại bảng Chiết tính tour.
 • Giá dịch vụ trong bảng chiết tour chỉ tồn tại 01 chiều - lấy từ nhà cung cấp, không nhập ngẫu nhiên khi giá đó không thuộc nhà cung cấp nào.
 • Giá trong bảng chiết tính tour sản phẩm được lấy tự động từ hệ thống giá của nhà cung cấp, vì thế khi xóa các bảng giá trong hệ thống nhà cung cấp đồng nghĩa với việc hệ thống giá trong bảng chiết tính tour sẽ bị mất đi.


(3). Chiết tính tour trong sales:

 • Giá phụ thuộc vào hệ thống giá của nhà cung cấp để đảm bảo khi chuyển booking sang OP (phòng điều hành) sẽ biết chính xác giá của nhà cung cấp nào khi book/order dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ tương ứng

5. Quản lý hành trình 

 Với chức năng này, giúp thao tác nhanh cho việc thay đổi hành trình (nếu có), tăng hoặc giảm số ngày đi tour, thêm bớt dịch vụ cho mỗi ngày tour du lịch.

Hình ảnh danh sách hàng trình tour du lịch

Lưu ý: * Thao tác chuột phải sẽ cho bạn chức năng: Sửa, Bảng Chiết tính, Nhân bản, Xóa

               * Trong hành trình tour có Điểm đến, bạn phải nhập điểm đến cho Tour nếu sử dụng dịch vụ Vé Thăm Quan. Vì khi chiết tiết tính, hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện các nhà cung cấp dịch vụ phù hợp với Điểm đến của hành trình tour để hiển thị các dịch vụ tương ứng

+ Thêm mới: Để thêm một hành trình, nhấn vào   Một popup hiện ra yêu cầu bạn điền các thông tin như: Tên hành trình, Ảnh, Nội dung, Các dịch vụ sử dụng trong ngày hôm đó. Sau đó nhấn  thông tin vừa nhập. 
+ Sửa: Để sửa một hành trình, nhấn phải chuột vào Ngày mà bạn muốn sửa rồi chọn Sửa. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại thông tin vừa nhập.
+ Bảng chiết tính: thao tác này sẽ đưa bạn về bảng chiết tính
+ Nhân bản: Nhân bản hành trình mà bạn chọn.
+ Xóa: Xóa hành trình mà bạn chọn. Nhấn Đồng ý xóa để xác nhận thao tác xóa hoàn toàn hành trình đó. Nhấn dấu x để hủy thao tác xóa.

 

Định nghĩa:

(1) Chiết tính trong tour sản phẩm là tập hợp giá NETT các dịch vụ mà doanh nghiệp du lịch mua lại của nhà cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống các hợp đồng giá NETT (hay còn gọi là PHÍ PHẢI TRẢ cho nhà cung cấp). Tập hợp giá trong tour sản phẩm là sự biến đổi số lượng khách tỷ lệ thuận với số lượng dịch vụ sử dụng, khoảng khách biến đổi và thời gian biến đổi không có ngày khởi hành.

(2) Chiết tính trong sales là tập hợp giá NETT  các dịch vụ mà doanh nghiệp du lịch mua lại của nhà cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống các hợp đồng giá NETT (phí phải trả cho nhà cung cấp, hoặc giá trao đổi tại thời điểm khách sử dụng dịch vụ). Tập hợp giá dựa trên số lượng khách thực tế, số lượng - chất lượng yêu cầu dịch vụ thực tế, thời gian khởi hành thực tế

Update: 20/2/2019


troubleshootingguide.gif