From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Từ điển thuật ngữ

Private tour

Tour Private (đi riêng): có đặc thù là giá sẽ tính theo khoảng khách(khoảng Pax) nhất định. Giá mỗi người phụ thuộc vào số lượng người trên mỗi Booking. Vì vậy bảng chiết tính sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

1- Thời gian áp dụng
2- Khoảng khách: Ví dụ 1-2pax, 3-4pax, 5-10pax..v..v..
3- Hạng sao: ví dụ hạng 3 sao, 4 sao, ..v..v.. 

Để thêm một dịch vụ cho bảng chiết tính, nhấn nút + ở mỗi ô tương ứng với cột Dịch vụ và hàng Hành trình. Tiến hành nhập theo các bước yêu cầu của mỗi dịch vụ, mỗi loại khác nhau sẽ có những yêu cầu dữ liệu khác nhau.

Sau khi nhập tất cả các dịch vụ phát sinh của Tour đối với bảng chiết tính này(Áp dụng với 03 tiêu chí trên), công thức tính giá Nett sẽ là(áp dụng với n người, n nằm trong giới hạn khoảng khách của Bảng chiết tính hiện tại, ví dụ nếu khoảng khách là 3-4 pax thì n sẽ là 3 hoặc 4):

Giá cố định = Dịch vụ cố định 1 + Dịch vụ cố định 2 + .....
Giá biến đổi = Dịch vụ biến đổi 1 x n + Dịch vụ biến đổi 2 x n + .....
Nett/1 người(n pax/1 booking) = (Giá cố định + Giá biến đổi)/n 

Riêng đối với giá biến đổi loại Phòng khách sạn sẽ được tính riêng:

Giá biến đổi = Dịch vụ biến đổi 1 x n/2 + extra
(extra = giá extra của phòng khách sạn, n/2 được hiểu là 2 người 1 phòng mặc định, số lẻ ra sẽ là extra)

Đối với công thức này, khi khách Booking tour này, giá Nett sẽ phụ thuộc vào số lượng khách trên mỗi booking, số khách càng tăng thì chi phí càng giảm và ngược lại. 


troubleshootingguide.gif