From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Từ điển thuật ngữ

Tour ghép nhóm

Tour Join Group (Tour đoàn/ghép nhóm): có đặc thù là giá sẽ tính theo nhóm gồm một số Pax nhất định. Giá áp dụng cho mỗi người trong Group là như nhau và chia đều trên tổng giá trị tour. Vì vậy bảng chiết tính sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

1- Thời gian áp dụng
2- Số khách tối đa của Group(N): Ví dụ 10pax, 20pax, 40pax..v..v..
3- Loại xe: ví dụ xe 16 chỗ, xe 39 chỗ, ..v...v..
4- Hạng sao: ví dụ hạng 3 sao, 4 sao, ..v..v..

Để thêm một dịch vụ cho bảng chiết tính, nhấn nút ở mỗi ô tương ứng với cột Dịch vụ và hàng Hành trình. Tiến hành nhập theo các bước yêu cầu của mỗi dịch vụ, mỗi loại khác nhau sẽ có những yêu cầu dữ liệu khác nhau.

Sau khi nhập tất cả các dịch vụ phát sinh của Tour đối với bảng chiết tính này(Áp dụng với 04 tiêu chí trên), công thức tính giá Nett sẽ là:

Giá cố định = Dịch vụ cố định 1 + Dịch vụ cố định 2 + .....
Giá biến đổi = Dịch vụ biến đổi 1 x N + Dịch vụ biến đổi 2 x N + .....
Nett/01 người = (Giá cố định + Giá biến đổi)/N 

Riêng đối với giá biến đổi loại Phòng khách sạn sẽ được tính riêng:

Giá biến đổi = Dịch vụ biến đổi 1 x n/2 + extra
(extra = giá extra của phòng khách sạn, n/2 được hiểu là 2 người 1 phòng mặc định, số lẻ ra sẽ là extra)

Đối với công thức này, khi khách Booking tour này, bất kể là số lượng khách/booking là bao nhiêu trong khoảng từ 1 đến N thì giá Nett trên mỗi khách là như nhau.


troubleshootingguide.gif