From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Từ điển thuật ngữ

Tour thực hiện

Quy trình này thực hiện sau khi người bán tour hay bán dịch vụ tour đã hoàn tất công việc của mình. Họ chuyển booking sang quy trình Tour thực hiện nhằm:

- Người điều hành, hoặc nhân viên có nhiệm vụ trong việc chuẩn bị các dịch vụ cho tour đã booking. Hệ thống dịch vụ này sẽ được nhân viên trong phân hệ này tiến hành đặt - thanh toán - thông báo tới nhà cung cấp hoặc bộ phận chịu trách nhiệm với dịch vụ - công việc của mình

- Sau khi hoàn tất nhiệm vụ chuẩn bị các dịch vụ, kiểm tra số lượng khách và hoàn tất các thủ tục mang tính chuẩn bị trước khi đưa tour vào điều hành chính thức.


troubleshootingguide.gif