From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Kế toán

Doanh thu/ Doanh số

Menu -> Kế toán -> Doanh thu/Doanh số

Tại đây, bạn có thể theo dõi doanh số booking Theo khoảng thời gian:

Sau khi tìm và lọc các trường để theo dõi doanh số booking, một danh sách sẽ được hiện ra, bao gồm các thông tin như:

  • Mã nhân viên.
  • Nhân viên bán hàng.
  • Phòng ban: Phòng ban của nhân viên đó
  • Số booking: Số booking mà nhân viên đó thực hiện.

Để xem chi tiết Doanh thu/Doanh số của một nhân viên bán hàng trong một khoảng thời gian, bạn Tick vào ô tương ứng với nhân viên đó. Thông tin chi tiết bao gồm:

  • Mã Booking của nhân viên đó đã thực hiện
  • Tổng tiền Booking
  • Số tiền còn lại
  • Tên khách hàng
  • Nhân viên điều hành Tour sau khi booking chuyển thực hiện
  • Bảng biểu đồ doanh thu: Số booking và doanh thu/doanh số của sales được cập nhật theo ngày booking đó được chuyển sang trạng thái thực hiện

Hình 1: Biểu đồ Thu Booking

Hình 2: Biểu đồ Doanh thu ước tính của một nhân viên bán hàng

Ngoài việc theo dõi doanh thu, doanh số theo dạng biểu đồ, bạn cũng có thể theo dõi theo danh sách bằng cách nhấn vào biểu tượng ở góc trên- bên phải mỗi biểu đồ, sau đó chọn sang dạng Danh sách

Hình ảnh: Thay đổi định dạng hiển thị biểu đồ

Khi đó, biểu đồ sẽ hiển thị ở dạng Danh sách để bạn Xuất file Excel về máy tính nếu cần

Hình ảnh: Doanh thu hiển thị theo danh sách


troubleshootingguide.gif