From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Từ điển thuật ngữ

Hủy, thay đổi

Đối với nghiệp vụ Sale, việc hủy booking, thay đổi dịch vụ, số lượng khách du lịch đi trên mỗi booking, mỗi tour thực hiện là sự phát sinh hàng ngày. Dưới đây là phân tích các tình huống phát sinh nghiệp vụ trong phần mềm đáp ứng như sau

1. Trường hợp Hủy booking, dịch vụ

Trước chuyển thực hiện

a. KHÔNG thu phí HỦY: Trả khách hàng 100% tiền thanh toán, nhà cung cấp không phát sinh chi

 • Kế toán làm phiếu Giảm trừ Booking, dịch vụ thanh toán cho khách hàng 100%
 • Công nợ khách hàng & Công nợ NCC = 0
 • Doanh thu giảm 100% của booking hoặc dịch vụ (n)

b. THU phí HỦY:

Ví dụ: Thu phí 10%

 • Kế toán làm phiếu Giảm trừ BKK, Dịch vụ, thanh toán cho khách hàng 90% còn lại sau khi giảm trừ THU PHÍ 10%
 • Công nợ khách hàng & Công nợ NCC = 0
 • Doanh thu giảm 90%, lợi nhuận tăng 10%

Sau chuyển thực hiện, đã đặt dịch vụ

a. KHÔNG thu phí HỦY:

 • Kế toán làm phiếu Giảm trừ Booking, dịch vụ thanh toán cho khách hàng 100%
 • Công nợ khách hàng = 0, Công nợ NCC >= 0
 • Doanh thu giảm 100% của booking, lợi nhuận giảm > = 0

b. THU phí HỦY:

Ví dụ: Thu phí 10%

 • Kế toán làm phiếu Giảm trừ BKK, Dịch vụ, thanh toán cho khách hàng 90% còn lại sau khi giảm trừ THU PHÍ 10%
 • Công nợ khách hàng & Công nợ NCC >= 0
 • Doanh thu giảm 90%, lợi nhuận tăng 10% hoặc không tăng do NCC phạt vì HỦY dịch vụ

 

Thay đổi, giảm số lượng khách hàng

a. KHÔNG thu phí HỦY:

 • Kế toán làm phiếu Giảm trừ Booking, dịch vụ thanh toán cho khách hàng 100%
 • Công nợ khách hàng = 0, Công nợ NCC >= 0
 • Doanh thu giảm 100% của booking, lợi nhuận giảm > = 0

b. THU phí HỦY:

Ví dụ: Thu phí 10%

 • Kế toán làm phiếu Giảm trừ BKK, Dịch vụ, thanh toán cho khách hàng 90% còn lại sau khi giảm trừ THU PHÍ 10%
 • Công nợ khách hàng & Công nợ NCC >= 0
 • Doanh thu giảm 90%, lợi nhuận tăng 10% hoặc không tăng do NCC phạt vì HỦY dịch vụ


troubleshootingguide.gif