From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Chức năng hệ thống

Danh mục

Danh mục
Tạo liên hệ mới | Dashboad | Tệp khách hàng 
Calendar | Chiến dịch | Tiện ích | Setting | 

Hệ thống danh mục là chức năng hình thành trên các tiêu chí có sẵn trong hệ thống, nhằm phục vụ các trạng thái tại mỗi phân hệ công việc phù hợp với chính nó.

  • Dịch vụ: Quản lý hệ thống dịch vụ mà doanh nghiệp du lịch của bạn cung cấp. Đối với mỗi loại hình dịch vụ có tích hợp nghiệp vụ riêng được phân loại cụ thể. Các dịch vụ này là đơn vị giá cơ bản (nett cost) để chiết tính giá trị Tour sản phẩm hoặc Dịch vụ bán ra cho các booking được đội ngũ bán hàng xây dựng.
  • Trạng thái: các trạng thái thực hiện bao gồm: booking, request, điều hành trong toàn hệ thống.
  • Hợp đồng: Quản lý và điều hành danh mục hợp đồng doanh nghiệp. Mỗi hợp đồng sẽ quản lý chi tiết các hạng mục bên trong như Bên A, Bên B, các sản phẩm đi kèm, ghi chú, báo cáo thu, chi..v..v.
  • Danh sách tùy chỉnh: Danh mục quản lý các danh sách tùy chỉnh như: Đơn vị tiền tệ, Loại thanh toán, Ngân hàng v.v...
  • Khách hàng: Hệ thống danh mục liên quan đến khách hàng và quản lý khách hàng. Các khách hàng có thể chia ra làm nhiều loại, nhiều lĩnh vực, với doanh thu/ngân sách hay quy mô nhân sự khác nhau.
  • Nhà cung cấp: Danh mục quản lý xếp loại mà mã nhà cung cấp.
  • Đối tác: Quản lý và cập nhật danh sách các đối tác sẽ được sử dụng trong hệ thống
  • Điểm du lịch: Quản lý và cập nhật danh sách các điểm du lịch sẽ được sử dụng trong hệ thống
  • Vị trí địa lý: Quản lý và cập nhật danh sách vị trí địa lý sẽ được sử dụng trong hệ thống


troubleshootingguide.gif