Thông tin sự kiện

Tất cả những thông tin liên quan tới sự kiện cũng như thông tin về nhà tổ chức sẽ được quản trị viên trực tiếp cập nhật và chỉnh sửa tại danh mục này. Bên cạnh đó, quản trị viên có thể quản lý thông tin liên quan đến sự kiện và đại biểu tại danh mục này.

Danh mục gồm có những mục sau:

  • Thông tin chung: Tổng hợp thông tin chung liên quan tới sự kiện
  • Danh sách abstract: Tổng hợp danh sách các bài abstract được gửi bởi các tác giả
  • Danh sách fullpaper: Tổng hợp danh sách fullpaper do các tác giả gửi tới
  • Thành viên: Tổng hợp danh sách các thành viên đăng ký sự kiện (không phải những thành viên đăng ký tham gia sự kiện)
  • Nội dung sự kiện: Tổng hợp những nội dung quan trọng của sự kiện

Tất cả những thông tin chung về sự kiện sẽ được cập nhật và tổng hợp tại đây. Quản trị viên có trách nhiệm cập nhật thông tin cho sự kiện và chi tiết phí tham gia sự kiện tại danh mục này.