Phân quyền nhóm người dùng

Phân quyền nhóm Vai trò của các nhóm người dùng (User Role) trong hệ thống giúp người dùng quản lý tốt hơn các nhiệm vụ mà mình được quyền quản lý, thay vì duy nhất có một quyền trên toàn hệ thống.

Khi thực hiện thêm mới người dùng, phần Role cho phép bạn chọn một trong năm nhóm người dùng bao gồm Subscriber, BookingSys, Author, Editor, Administrator.

Tổng quan vai trò của từng nhóm

Hệ thống TourISOCMS có nhiều hơn 5 nhóm người dùng, tùy theo mức nhu cầu mà nhà đầu tư muốn phân quyền cho nhân sự của mình, tuy nhiên chúng tôi tạo ra 5 nhóm người dùng mặc định để quy định các quyền hạn của các nhóm người dùng này, bao gồm:

  • Super Admin – Nhóm người dùng cao nhất và có quyền quản trị toàn bộ hệ thống. Ngoài ra, Super Admin có quyền xóa các người dùng trong nhóm Administrator.
  • Administrator – Nhóm người dùng có quyền sử dụng toàn bộ các tính năng có trong một website du lịch, không bao gồm chức năng quản lý và xóa người dùng trong hệ thống.
  • Editor – Nhóm này có quyền đăng bài viết lên website (publish) và quản lý các post khác của những người dùng khác.
  • Author – Nhóm này sẽ có quyền đăng bài lên website và quản lý các post của họ.
  • BookingSys – Nhóm này sẽ có quyền xem danh sách các booking và xử lý các booking trong hệ thống, không có quyền post bài viết hoặc các quyền khác nếu không được thêm nhóm vai trò
  • Subscriber – Người dùng trong nhóm này chỉ có thể quản lý thông tin cá nhân của họ.

Để có thêm chi tiết các quyền mà hệ thông cung cấp, vui lòng xem trong admin của site mà bạn đã được cấp quyền Super Admin.