Hồ sơ công ty

Danh mục này tổng hợp những thông tin liên quan đến sự kiện bao gồm: logo, địa chỉ, mạng xã hội và thông tin liên hệ. Quản trị viên và nhà tổ chức cần cung cấp đầy đủ thông tin tại đây để giúp các đại biểu có được thông tin cần biết về hội nghị và phản hồi khi cần thiết.

Những nội dung quản trị viên cần cập nhật tại danh mục này bao gồm:

1. Logo

Favicon: Hình ảnh icon hiển thị trên thanh địa chỉ

Logo email

Logo trên đầu trang

Logo tại chân trang

2. Địa chỉ

Tên công ty

Tên viết tắt

Địa chỉ 1

Địa chỉ 2

Điện thoại

Email chính

Website

Bản quyền

3. Mạng xã hội

Link Facebook

Link Twitter

Instagram

4. Thông tin liên hệ: Quản trị viên cập nhật thông tin liên hệ gồm địa chỉ, email và điện thoại để đại biểu tiện liên hệ trong trường hợp cần thiết