Cài đặt

Danh mục này bao gồm các cài đặt trên hệ thống và các cài đặt liên quan tới sự kiện. Những cài đặt này cung cấp thông tin về sự kiện và các nội dung bổ sung của sự kiện. Tại đây, quản trị viên tiến hành cập nhật thông tin sự kiện và thông tin liên hệ. Bên cạnh đó, danh mục này còn bao gồm: "mẫu email", "xác nhận", "trạng thái abstract - fullpaper" và "công cụ SEO". Những tiện ích này cũng đóng vai trò quan trọng đối với sự kiện và góp phần cung cấp thêm thông tin cho các đại biểu.

Danh mục gồm những mục sau: