Thống kê

Danh mục này tổng hợp và thống kê tất cả những thông tin liên quan đến người tham dự và đại biểu của sự kiện. Những thông tin được thống kê bao gồm:

  • Tổng quan: Tổng hợp danh sách abstract, fullpaper, visa và cá địa biểu
  • Ticket: Danh sách đại biểu đăng ký tham gia sự kiện
  • Đặt dịch vụ: Danh sách các đại biểu đặt dịch vụ và thông tin đặt dịch vụ
  • Xuất dữ liệu: Danh sách các dữ liệu được xuất ra

Tất cả các danh sách và dữ liệu đều được báo cáo và tổng hợp tại hệ thống.