Thành viên

Theo đúng quy trình của bất kỳ website sự kiện nào, các đại biểu muốn đăng ký tham gia sự kiện hay gửi bài abstract/ fullpaper đều phải thực hiện đăng ký thành viên/ tạo tài khoản trước khi có thể thực hiện các thao tác khác. Danh mục này bao gồm tất cả những thành viên như vậy.

Những thông tin được thống kê tại đây bao gồm:

  • Email: Địa chỉ email người đăng ký
  • Mật khẩu: Mật khẩu tài khoản đăng ký
  • Trạng thái: Trạng thái tài khoản (Puplic - đã được kích hoạt, Private - chưa được kích hoạt)
  • Tước vị: Tước vị người đăng ký
  • Tên: Tên người đăng ký
  • Họ: Họ người đăng ký
  • Danh sách bài abstract: Các bài abstract do người đăng ký gửi
  • Danh sách bài fullpaper: Các bài fullpaper do người đăng ký gửi
  • Đăng ký tham gia sự kiện: Vé đăng ký tham gia sự kiện do người đăng ký thực hiện
  • Đặt dịch vụ: Các dịch vụ do người đăng ký đặt

Lưu ý: Sau khi thực hiện đăng ký thành công trên website, các đại biểu cần truy cập vào link xác nhận được gửi tới các đại biểu tại email để kích hoạt tài khoản và đăng nhập vào website. Các đại biểu chỉ có thể thực hiện đăng ký và gửi bài abstract sau khi thực hiện đăng nhập thành công với tài khoản đã đăng ký.