Thông tin chung

Danh mục này bao gồm tất cả những thông tin giới thiệu sự kiện như thông tin liên hệ, địa chỉ, logo, nhà tài trợ, vv. Quản trị viên có thể cập nhật tất cả những thông tin đó tại đây, cụ thể các thông tin đó bao gồm: Tiêu đề sự kiện, loại sự kiện, lĩnh vực, mã sự kiện, nhà tổ chức, email, logo, địa điểm tổ chức sự kiện, thời gian tổ chức sự kiện, tóm tắt sự kiện, điều khoản, chính sách, nhà tài trợ, vv. Việc cập nhật những thông tin sự kiện trong hệ thống sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan cho đại biểu về sự kiện.

Chi tiết danh mục như sau:

1. Thông tin chung

 • Tiêu đề sự kiện: Tiêu đề của sự kiện
 • Lĩnh vực: Lĩnh vực của sự kiện. Ví dụ: Sự kiện với chủ đề về giáo dục
 • Mã sự kiện: Mã của sự kiện
 • Nhà tổ chức: Đơn vị tổ chức sự kiện
 • Email liên hệ: Đại biểu và khách hàng thực hiện liên hệ với nhà tổ chức qua email này
 • Upload logo sự kiện: Logo của sự kiện
 • File banner: Ảnh banner của sự kiện

2. Địa điểm tổ chức sự kiện

 • Thông tin địa điểm: Tên địa điểm tổ chức sự kiện
 • Đại chỉ 1: Địa chỉ tổ chức sự kiện
 • Địa chỉ 2: Địa chỉ địa điểm tổ chức sự kiện (có thể là địa điểm dự trù)
 • Mã bưu điện/ Thành phố: Mã bưu điện của địa điểm tổ chức sự kiện
 • Quốc gia: Quốc gia tổ chức sự kiện

3. Thời gian sự kiện

 • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu sự kiện
 • Ngày kết thúc: Ngày kết thúc sự kiện

4. Tóm tắt sự kiện: Thông tin chung và thông tin miêu tả ngắn gọn giới thiệu về sự kiện

5. Điều khoản: Điều khoản của sự kiện do nhà tổ chức quy định

6. Chính sách: Chính sách áp dụng cho sự kiện

7. Download: Những tài liệu được cung cấp theo sự kiện mà các đại biểu có thể download

8. Nhà tài trợ: Danh sách các nhà tài trợ của sự kiện

9. Nhà tổ chức: Các nhà tài trợ hỗ trợ tổ chức sự kiện

11. Chân trang: Thông tin hiển thị tại chân trang bao gồm thông tin liên hệ