Feedback

Tại đây, bạn có thể quản lý tất cả các bình luận của khách hàng gửi về từ Website. Bạn có thể cho phép tình trạng hiển thị của bình luận trên Website. Bạn có thể biết được có bao nhiêu bình luận đã được hiển thị hoặc chưa hiển thị. Bên cạnh đó là các thông tin cơ bản của khách hàng và thời gian khách hàng gửi feedback.

1. Tìm kiếm: Bạn có thể tìm kiếm Feedback khách hàng theo Keywords tại thanh tìm kiếm.

2. Tác vụ: Xem - Xóa
Tại cuối mỗi Feedback của mỗi khách hàng đều có chức năng này để thực hiện.
Cập nhật: 14/09/2021