Đơn hàng

Tại đây, bạn có thể quả lý toàn bộ các đơn hàng của doanh nghiệp mình.

1. Thêm mới: Chọn vào biểu tượng thêm mới để thêm mới các đơn hàng của mình.

Tại khu vực này, bạn sẽ tạo chi tiết đơn hàng bao gồm: Sản phẩm, khách hàng mua hàng là ai, số tiền, chiết khẩu (nếu có), thanh tin thanh toán (đã thanh toán hay chưa thanh toán)... Sau đó chọn Lưu lại.

2. Tìm kiếm: Tại khu vực thanh tìm kiếm, bạn có thể tìm kiếm đơn hàng theo Keywords

3. Tác vụ: Cuối mỗi đơn hàng, tại khu vực biểu tượng sẽ có chức năng XemThùng rác (tức xóa đơn hàng).

Xem: Bạn có thể xem chi tiết thông tin đơn hàng

Thùng rác: Tức xóa đơn hàng.

Cập nhật: 13/09/2021