Phân quyền nhóm người dùng

Phân quyền nhóm Vai trò của các nhóm người dùng (User Role) trong hệ thống giúp người dùng quản lý tốt hơn các nhiệm vụ mà mình được quyền quản lý, thay vì duy nhất có một quyền trên toàn hệ thống.

Trên thanh Dashboard bên trái chọn mục Quản lý nhân viên.

Quản trị viên: tại đây hiển thị danh sách các quản trị viên đã được tạo trong hệ thống

Để thêm mới quản trị viên click sẽ hiển thị ra các trường thông tin cần nhập bao gồm:

+ Group: lựa chọn nhóm chức năng của các phòng ban

+ Tên, email, số điện thoại, password, avatar…

+ Full permission: toàn quyền trong hệ thống (cho phép/ không cho phép)

+ Disable: vô hiệu hóa tài khoản (cho phép/ không cho phép)

+ Allow import client: (Cho phép khách hàng nhập khẩu Đánh dấu vào ô này nếu bạn muốn cho phép khách hàng nhập khẩu).

+ Assign contacts to other admin: gán liên hệ tới admin khác

Click vào Thêm mới để lưu quản trị viên vừa tạo.

Vai trò và quyền hạn: tại đây hiển thị danh sách vai trò của các phòng ban đã được tạo trong hệ thống

Để thêm mới phòng ban click sẽ hiển thị ra các trường thông tin cần nhập bao gồm:

Danh xưng: tên của phòng ban

Mô tả: mô tả chức năng của phòng ban

Phân quyền: lựa chọn các chức năng mà phòng ban được giao

Click vào Thêm mới để lưu phòng ban vừa tạo.