Backup dữ liệu

Để đảm bảo khi cần backup mang tính thủ công của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp 01 chức năng để bạn dễ dàng thực thi công việc của mình vào phiên bản sắp tới.