Widgets

Quản lý Widgets của TravelMaster.

Menu -> Tiện ích -> Widgets

Các thao tác:

+ Xem Widgets: Để Xem Widgets, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Xem để hiển thị popup.

+ Sắp xếp thứ tự các Widgets: tham khảo thêm ở đây.