QR code chiến dịch Marketing

QR code chiến dịch Marketing

Thêm mới | Xem khách tệp khách hàng

Chức năng này giúp cho doanh nghiệp tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, lưu trữ và quản lý tiệp khách hàng khi quét mã QR. Thông tin khách hàng sau khi quét mã QR sẽ được link thẳng trực tiếp về hệ thống quản lý tại khu vực Khách hàng tiềm năng.

1. Thêm mới chiến dịch:

Truy cập: TaCRM => Chiến dịch => Thêm mới

Sau khi thêm mới, màn hình sẽ hiện thị ra các thông tin cần nhập. Trong đó:

(1) Loại chiến dịch: Hội chợ (chỉ có chiến dịch cho hội chợ mới có mã QR)

(2) Tên: Tên của chiến dịch

(3) Admin: Người tạo ra chiến dịch và admin có thể thêm những người khác cùng tham gia và theo dõi, quản lý.

(4) Mô tả: Giới thiệu về chiến dịch

(5) Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc: Là thời gian mà thực hiện

(6) Công khai: Cho phép mọi người có thể nhìn thấy chiến dịch

(7) Homepage Link: Link điều hướng khách hàng đến Website của doanh nghiệp.

(8) Background: Ảnh nền của chiến dịch

(9) Nội dung sự kiện hết hạn: Khi thời gian chiến dịch kết thúc (5), nếu khách hàng quét mã QR thì sẽ hiện thị ra nội dung (cảm ơn hoặc thông báo sự kiện đã kết thúc,...) do doanh nghiệp thiết lập sao cho phù hợp với chiến dịch.

(10) Nội dung đánh giá thành công: Sau khi khách hàng đánh giá sản phẩm của doanh nghiệp thì màn hình sẽ hiển thị ra thông báo khách hàng đã đánh giá thành công.

(11) Social link: Điều hướng khách hàng đến với các tài khoản social media của doanh nghiệp.

(12) Tiêu chí đánh giá: Các tiếu chí mà doanh nghiệp cài đặt (Ngon, tuyệt vời,...)

(13) Phương thức tiếp cận: Doanh nghiệp có thể tạo ra, chia chiến dịch theo các bước mà doanh nghiệp mong muốn.

Sau khi tạo xong Phương thức tiếp cận chọn lưu lại .

2. Xem tệp khách hàng:

Truy cập vào: Chiến dịch => Chọn vào biểu tượng => Xem

Màn hình sẽ hiện thị nội dung của chiến dịch và tiệp khách hàng đã tiếp cận theo từng giao đoạn đã triển khai. Click chuột và di chuyển ô khách hàng đã tiếp cận để quản lý và kiểm soát những khách hàng đó.

Cập nhật: 07/12/2021