DashboarDX

Màn hình Dashboard hỗ trợ người quản trị có thể bao quát các công việc nội bộ 1 cách nhanh chóng, chủ động và dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực (Realtime)

1. Báo giá/ Booking/ Tour điều hành/ Quyết toán

1.1. Báo giá:

(1) Số lượng tổng báo giá có trên hệ thống

(2) Số lượng báo giá của các Sale đã thêm mới trong tháng. Hệ thống tự động so sánh với tháng trước đó để tính ra tỷ lệ Tăng/Giảm

1.2. Booking:

(1) Booking: Tổng số lượng các booking trên hệ thống (Note: Bao gồm các booking "Đã Hủy")

(2) Booking chưa điều hành: Số lượng booking thêm mới trong tháng nhưng chưa chuyển sang Điều hành

(3) Booking đã điều hành: Số lượng booking đã chuyển sang Điều hành trong tháng tính tới thời điểm hiện tại và được so sánh tự động với tháng liền trước đó

1.3. Tour Điều Hành/ Quyết toán

(1) Tour Điều Hành: Tổng số tour thực hiện ở phân hệ Điều hành và chưa Quyết toán.

Note: Số lượng Tour Điều hành sẽ nhỏ hơn so với số lượng Booking vì Tour S.I.C (Tour khách lẻ) sẽ được ghép từ nhiều booking thành 1 Tour Điều hành (phụ thuộc vào số lượng các booking sale đã bán được cho 1 ngày khởi hành cụ thể theo kế hoạch tổ chức trước đó của Tour)

(2) Quyết toán: Số lượng Tour Điều hành đã được chuyển sang trạng thái Quyết toán

2. Tour mở bán

(1) Hiển thị số lượng các tour mở bán theo tháng

(2) Chi tiết các tour cùng số lượng chỗ đã bán, số chỗ đang chờ

(3) Điều hướng vào lịch mở bán chi tiết tour và danh sách các booking

3. Thu/ Chi/ Lợi nhuận

3.1. Thu:

(1) Doanh thu ước đạt: Ghi nhận doanh thu theo tháng, không cộng dồn số liệu giữa các tháng

Tổng giá trị các Booking đã chuyển điều hành trong tháng: Điều kiện ngày là theo ngày chuyển điều hành (Booking chưa chuyển điều hành ko đc tính doanh thu)

Tổng các khoản thu khác của Bkk: Điều kiện ngày là ngày chứng từ

(2) Thực thu: Tổng giá trị các phiếu thu (đã xác nhận thu) có ngày chứng từ trong tháng và trừ đi tổng giá trị các phiếu giảm trừ (trả tiền khách hàng, đã xác nhận) trong tháng đó

(3) Lợi nhuận: Hệ thống tính lợi nhuận từ Tổng giá trị các booking đã chuyển điều hành trong tháng (Tính theo thời gian ngày booking đó chuyển trạng thái Điều hành) và trừ đi Tổng chi phí ước tính của booking (Tổng nett booking)

3.2. Chi:

- Dự chi: Các chi phí ước tính thanh toán cho NCC trong tour và các booking dịch vụ lẻ căn cứ theo ngày khởi hành tour hoặc ngày sử dụng dịch vụ đối với booking dịch vụ lẻ (Phòng khách sạn, Vé máy bay...) trong tháng

- Thực chi: Các chi phí đã được xác nhận thanh toán cho NCC, căn cứ theo ngày khởi hành tour hoặc ngày sử dụng dịch vụ đối với booking dịch vụ lẻ (Phòng khách sạn, Vé máy bay...) trong tháng

4. Công nợ Khách hàng/ Công nợ NCC

4.1. Công nợ khách hàng:

Chúng ta có thể lựa chọn thời gian để kiểm tra công nợ theo nhu cầu

Thống kê công nợ khách hàng tính tới thời điểm hiện tại: Số công nợ đầu kỳ + Số công nợ trong tháng

Trong đó:

Tổng Công nợ khách hàng: Tổng giá trị các booking và các khoản thu khác từ trước đến tháng đang chọn, hệ thống ghi nhận dữ liệu theo ngày tạo Booking

Đã thu: Tổng thực thu (Các phiếu thu đã được xác nhận) từ trước đến tháng đang chọn, hệ thống ghi nhận dữ liệu theo ngày tạo Booking

Giảm trừ: Tổng tiền của các phiếu trả tiền khách hàng từ trước đến tháng đang chọn, hệ thống ghi nhận dữ liệu theo ngày chứng từ

Còn lại: Tổng công nợ trừ đi Đã thanh toán và trừ đi Giảm trừ

4.2. Công nợ Nhà cung cấp (NCC)

Tổng công nợ: Tổng tiền (Tổng Nett) của các dịch vụ đã xác nhận với NCC, ghi nhận công nợ NCC theo ngày tình trạng dịch vụ

Đã thanh toán: Tổng thực chi (Các phiếu chi đã đc xác nhận), ngày chứng từ trong tháng

Giảm trừ: Tổng tiền của các Phiếu trả lại dịch vụ NCC, ngày chứng từ trong tháng

Còn lại : Được tính theo công thức: Tổng công nợ trừ đi Đã thanh toán và trừ đi Giảm trừ

5. Đề nghị thanh toán

Hiển thị danh sách các đề nghị thanh toán dịch vụ

Bạn có thể lọc các đề nghị thanh toán theo 1 khoảng thời gian

Hệ thống ghi nhận dữ liệu theo ngày Thanh toán trong Phiếu đề nghị thanh toán

6. Dữ liệu khách hàng

(1) Tỷ lệ chuyển đổi: Tỷ lệ khách hàng đặt dịch vụ trên tổng khách hàng theo mỗi nhóm khách hàng trong tháng

(2) Số lượng khách hàng mới trong tháng

(3) Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng: Biểu đồ tổng số khách hàng thêm mới trong tháng và tổng số khách được tạo booking trong tháng đó

(Hiển thị dữ liệu 12 tháng tính từ thời điểm hiện tại lùi về trước)

7. Doanh thu theo nhóm dịch vụ

Hệ thống hiển thị tổng doanh thu tháng và tỷ lệ % doanh thu theo nhóm dịch vụ

Điều kiện ghi nhận dữ liệu là ngày Chuyển điều hành

8. Nhà cung cấp

Thống kê số lượng NCC có trong hệ thống theo từng loại hình dịch vụ

9. Chúc mừng sinh nhật

Dữ liệu sinh nhật được hiển thị từ ngày sinh khách hàng trong danh sách đoàn các tour đang khởi hành

Update: 25/11/2022