Hold Service

Hold Service là chức năng đặt trước dịch vụ với Nhà cung cấp. Nhằm giữ chỗ các dịch vụ sẽ sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, đảm bảo việc đủ số lượng dịch vụ cũng như ổn định giá vào những ngày cao điểm.

1. Thêm mới một dịch vụ