Nghỉ phép

Tiện ích viết và theo dõi đơn đề nghị nghỉ phép.

Menu -> Tiện ích -> Nghỉ phép

Thêm mới Đơn đề nghị nghỉ phép: Để thêm mới Đơn đề nghị nghỉ phép, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

Quản lý các Tab đơn đề nghị nghỉ phép:

1. Đơn của bạn:

Quản lý các đơn xin nghỉ của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa, xóa đơn của bạn bằng cách nhấn chuột phải lên đơn xin nghỉ mà bạn muốn và chọn tác vụ tương ứng. Bạn cũng có thể theo dõi đơn của mình đã được duyệt hay chưa tại Tab này.

2. Đơn chờ xử lý:

Quản lý các đơn chờ xử lý. Bạn có thể xem, duyệt, không duyệt các đơn xin nghỉ của nhân viên bằng cách nhấn chuột phải lên đơn xin nghỉ mà bạn muốn và chọn tác vụ tương ứng. Bạn cần điền Ý kiến phê duyệt trước khi quyết định duyệt / không duyệt.

3. Đơn đã xử lý:

Quản lý các đơn đã xử lý. Bạn có thể tìm kiềm và xem các đơn đã xử lý

  • Từ ngày / Đến ngày: Tìm kiếm theo khoảng ngày nghỉ.
  • Loại phép: Tìm kiếm theo loại nghỉ phép.
  • Chi nhánh: Tìm kiếm theo chi nhánh công ty.
  • Nhân viên: Tìm kiếm theo tên nhân viên.

4. Lịch nghỉ phép:

Quản lý Lịch nghỉ phép. Bạn có thể tìm kiềm và xem lịch nghỉ phép

  • Tháng: Tìm kiếm theo tháng.
  • Năm: Tìm kiếm theo năm.
  • Chi nhánh: Tìm kiếm theo chi nhánh công ty.