Bảng chấm công

Tiện ích theo dõi bảng chấm công.

Menu -> Tiện ích -> Bảng chấm công

Bạn có thể theo dõi hoặc xuất ra file excel bảng chấm công theo từng nhóm người dùng hoặc từng cá nhân