Công việc

Các nghiệp vụ thực hiện book/đặt dịch vụ với nhà cung cấp, thực hiện công việc khác nhằm chuẩn bị tốt nhất cho tour sẽ được giao tại đây đối với bộ phận điều hành, sales và các bộ phận liên quan khác

Menu -> Tiện ích -> Công việc

Chức năng Công việc

Với 9 tác vụ trong hệ thống Công việc giúp doanh nghiệp quản trị các phát sinh một cách triệt để và hiệu quả xuyên suốt trên các phân hệ quản lý của mình

Booking | Hợp đồng | Nhà cung cấp | Khách hàng | Đại lý | Điều hành

Tour Sản phẩm | Tour Thực hiện | Khác

1. Thêm mới công việc (khác):

Nhấn vào nút góc trái màn hình, các yêu cầu dữ liệu cần nhập như sau:

 • Loại (loại khác): bạn cần chọn loại công việc mà bạn muốn ai đó thực hiện cho mình
 • Tên công việc: đặt tên cho công việc cần giao/thực hiện
 • Thời gian dự kiến: thời gian dự kiến sẽ hoàn tất công việc từ ngày......đến ngày........
 • Nhiện vụ: lựa chọn nhiệm vụ cần thực hiện, hoặc thêm mới/thay đổi với chức năng
 • Thực hiện bởi: lựa chọn để chọn người thực hiện/hoặc chọn chính mình
 • Mức ưu tiên: cao/trung bình/thấp
 • Diễn giải/Ghi chú: nội dung yêu cầu thực hiện công việc
 • Đính kèm: thêm file đính kèm (nếu có)

các thông tin trên để công việc được giao tới người thực hiện trong hệ thống

2. Thêm mới công việc (booking):

Nhấn vào nút góc trái màn hình, các yêu cầu dữ liệu cần nhập như sau:

 • Loại (booking): bạn cần chọn loại công việc mà bạn muốn ai đó thực hiện cho mình
 • Lựa chọn booking: bạn cần nhập mã booking hoặc text muốn tìm kiếm (ví dụ: B-237.....)
 • Tên công việc: đặt tên cho công việc cần giao/thực hiện
 • Thời gian dự kiến: thời gian dự kiến sẽ hoàn tất công việc từ ngày......đến ngày........
 • Nhiện vụ: lựa chọn nhiệm vụ cần thực hiện, hoặc thêm mới/thay đổi với chức năng
 • Thực hiện bởi: lựa chọn để chọn người thực hiện/hoặc chọn chính mình
 • Mức ưu tiên: cao/trung bình/thấp
 • Diễn giải/Ghi chú: nội dung yêu cầu thực hiện công việc
 • Đính kèm: thêm file đính kèm (nếu có)

các thông tin trên để công việc được giao tới người thực hiện trong hệ thống

3. Thêm mới công việc (Hợp đồng):

Nhấn vào nút góc trái màn hình, các yêu cầu dữ liệu cần nhập như sau:

 • Loại (booking): bạn cần chọn loại công việc mà bạn muốn ai đó thực hiện cho mình
 • Lựa chọn hợp đồng: bạn cần nhập mã hợp đồng hoặc text muốn tìm kiếm (ví dụ: HĐ00023.....)
 • Tên công việc: đặt tên cho công việc cần giao/thực hiện
 • Thời gian dự kiến: thời gian dự kiến sẽ hoàn tất công việc từ ngày......đến ngày........
 • Nhiện vụ: lựa chọn nhiệm vụ cần thực hiện, hoặc thêm mới/thay đổi với chức năng
 • Thực hiện bởi: lựa chọn để chọn người thực hiện/hoặc chọn chính mình
 • Mức ưu tiên: cao/trung bình/thấp
 • Diễn giải/Ghi chú: nội dung yêu cầu thực hiện công việc
 • Đính kèm: thêm file đính kèm (nếu có)

các thông tin trên để công việc được giao tới người thực hiện trong hệ thống

4. Thêm mới công việc (NCC):

Nhấn vào nút góc trái màn hình, các yêu cầu dữ liệu cần nhập như sau:

 • Loại (NCC): bạn cần chọn loại công việc mà bạn muốn ai đó thực hiện cho mình
 • Lựa chọn NCC: bạn cần nhập tên NCC hoặc text muốn tìm kiếm (ví dụ: Melia, Hanoi .....)
 • Tên công việc: đặt tên cho công việc cần giao/thực hiện
 • Thời gian dự kiến: thời gian dự kiến sẽ hoàn tất công việc từ ngày......đến ngày........
 • Nhiện vụ: lựa chọn nhiệm vụ cần thực hiện, hoặc thêm mới/thay đổi với chức năng
 • Thực hiện bởi: lựa chọn để chọn người thực hiện/hoặc chọn chính mình
 • Mức ưu tiên: cao/trung bình/thấp
 • Diễn giải/Ghi chú: nội dung yêu cầu thực hiện công việc
 • Đính kèm: thêm file đính kèm (nếu có)

các thông tin trên để công việc được giao tới người thực hiện trong hệ thống

5. Thêm mới công việc (khách hàng):

Nhấn vào nút góc trái màn hình, các yêu cầu dữ liệu cần nhập như sau:

 • Loại (khách hàng): bạn cần chọn loại công việc mà bạn muốn ai đó thực hiện cho mình
 • Lựa chọn khách hàng: bạn cần nhập tên khách hàng hoặc text muốn tìm kiếm (ví dụ: Alan Công, Nguyen .....)
 • Tên công việc: đặt tên cho công việc cần giao/thực hiện
 • Thời gian dự kiến: thời gian dự kiến sẽ hoàn tất công việc từ ngày......đến ngày........
 • Nhiện vụ: lựa chọn nhiệm vụ cần thực hiện, hoặc thêm mới/thay đổi với chức năng
 • Thực hiện bởi: lựa chọn để chọn người thực hiện/hoặc chọn chính mình
 • Mức ưu tiên: cao/trung bình/thấp
 • Diễn giải/Ghi chú: nội dung yêu cầu thực hiện công việc
 • Đính kèm: thêm file đính kèm (nếu có)

các thông tin trên để công việc được giao tới người thực hiện trong hệ thống

6. Thêm mới công việc (đối tác):

Nhấn vào nút góc trái màn hình, các yêu cầu dữ liệu cần nhập như sau:

 • Loại (đối tác): bạn cần chọn loại công việc mà bạn muốn ai đó thực hiện cho mình
 • Lựa chọn đối tác: bạn cần nhập tên đối tác, đơn vị đối tác hoặc text muốn tìm kiếm (ví dụ: Alan Công, công ty An Nguyen.....)
 • Tên công việc: đặt tên cho công việc cần giao/thực hiện
 • Thời gian dự kiến: thời gian dự kiến sẽ hoàn tất công việc từ ngày......đến ngày........
 • Nhiện vụ: lựa chọn nhiệm vụ cần thực hiện, hoặc thêm mới/thay đổi với chức năng
 • Thực hiện bởi: lựa chọn để chọn người thực hiện/hoặc chọn chính mình
 • Mức ưu tiên: cao/trung bình/thấp
 • Diễn giải/Ghi chú: nội dung yêu cầu thực hiện công việc
 • Đính kèm: thêm file đính kèm (nếu có)

các thông tin trên để công việc được giao tới người thực hiện trong hệ thống

7. Thêm mới công việc (điều hành):

Nhấn vào nút góc trái màn hình, các yêu cầu dữ liệu cần nhập như sau:

 • Loại (đối tác): bạn cần chọn loại công việc mà bạn muốn ai đó thực hiện cho mình
 • Lựa chọn điều hành: bạn cần nhập tên hoặc mã tour điều hành bạn cần giao việc hoặc text muốn tìm kiếm (ví dụ: SICMK, Mekong tours.....)
 • Tên công việc: đặt tên cho công việc cần giao/thực hiện
 • Thời gian dự kiến: thời gian dự kiến sẽ hoàn tất công việc từ ngày......đến ngày........
 • Nhiện vụ: lựa chọn nhiệm vụ cần thực hiện, hoặc thêm mới/thay đổi với chức năng
 • Thực hiện bởi: lựa chọn để chọn người thực hiện/hoặc chọn chính mình
 • Mức ưu tiên: cao/trung bình/thấp
 • Diễn giải/Ghi chú: nội dung yêu cầu thực hiện công việc
 • Đính kèm: thêm file đính kèm (nếu có)

các thông tin trên để công việc được giao tới người thực hiện trong hệ thống

8. Thêm mới công việc (Tour Sản phẩm):

Nhấn vào nút góc trái màn hình, các yêu cầu dữ liệu cần nhập như sau:

 • Loại (Tour Sản phẩm): bạn cần chọn loại công việc mà bạn muốn ai đó thực hiện cho mình
 • Lựa chọn Tour Sản phẩm: bạn cần nhập tên hoặc mã tour Sản phẩm bạn cần giao việc hoặc text muốn tìm kiếm (ví dụ: SICMK, Mekong tours.....)
 • Tên công việc: đặt tên cho công việc cần giao/thực hiện
 • Thời gian dự kiến: thời gian dự kiến sẽ hoàn tất công việc từ ngày......đến ngày........
 • Nhiện vụ: lựa chọn nhiệm vụ cần thực hiện, hoặc thêm mới/thay đổi với chức năng
 • Thực hiện bởi: lựa chọn để chọn người thực hiện/hoặc chọn chính mình
 • Mức ưu tiên: cao/trung bình/thấp
 • Diễn giải/Ghi chú: nội dung yêu cầu thực hiện công việc
 • Đính kèm: thêm file đính kèm (nếu có)

các thông tin trên để công việc được giao tới người thực hiện trong hệ thống

9. Thêm mới công việc (Tour Thực hiện):

Nhấn vào nút góc trái màn hình, các yêu cầu dữ liệu cần nhập như sau:

 • Loại (Tour Thực hiện): bạn cần chọn loại công việc mà bạn muốn ai đó thực hiện cho mình
 • Lựa chọn Tour Thực hiện: bạn cần nhập tên hoặc mã tour Thực hiện bạn cần giao việc hoặc text muốn tìm kiếm (ví dụ: SICMK, Mekong tours.....)
 • Tên công việc: đặt tên cho công việc cần giao/thực hiện
 • Thời gian dự kiến: thời gian dự kiến sẽ hoàn tất công việc từ ngày......đến ngày........
 • Nhiện vụ: lựa chọn nhiệm vụ cần thực hiện, hoặc thêm mới/thay đổi với chức năng
 • Thực hiện bởi: lựa chọn để chọn người thực hiện/hoặc chọn chính mình
 • Mức ưu tiên: cao/trung bình/thấp
 • Diễn giải/Ghi chú: nội dung yêu cầu thực hiện công việc
 • Đính kèm: thêm file đính kèm (nếu có)

các thông tin trên để công việc được giao tới người thực hiện trong hệ thống

---------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra, tại Tab Công việc của Tour thực hiện (Menu > Điều hành > Tour thực hiện > Tab: Công việc)

a. Nhiệm vụ:

Thực hiện book/đặt dịch vụ với nhà cung cấp, chuẩn hóa, giao dịch với các bộ phận liên quan trong hệ thống, giải quyết các phát sinh liên quan đến dịch vụ trong tour đối với sales và các bộ phận liên quan và với nhà cung cấp.

 • Ngày sử dụng: dịch vụ được sử dụng cho tour vào ngày cụ thể
 • Loại dịch vụ: đối với mỗi dịch vụ trong hệ thống đều được phân loại cụ thể dựa trên nhóm Nhà cung cấp
 • Tên dịch vụ: tên dịch vụ sẽ cung cấp cho khách hàng
 • Nhà cung cấp: tên nhà cung cấp liên quan dịch vụ
 • Số lượng: thực tế sẽ được đặt mua với nhà cung cấp
 • Tình trạng đặt:

Chưa đặt: dịch vụ mới được giao bởi điều hành, người nhận việc chưa thực hiện Chờ phản hồi: người thực hiện đã gửi nhà cung cấp thông tin yêu cầu xác thực dịch vụ, nhưng chưa có kết quả phản hồi Xác thực: tình trạng dịch vụ đã được xác thực và hoàn tất với trạng thái đã đặt - chờ ngày khách du lịch sử dụng Hủy: dịch vụ đã hết hoặc không đáp ứng được yêu cầu đặt dịch vụ dẫn đến nhà cung cấp hoặc công ty hủy dịch vụ.

 • Thanh toán:
 • Tình trạng thực hiện công việc
 • Thực hiện bởi
 • Ngày thực hiện

Sử dụng các tác vụ để xem, sửa, xóa, để book/đặt dịch vụ với nhà cung cấp, lịch sử thực hiện Công việc

b. Xem (view task):

Với chức năng này bạn có thể sử dụng để thay đổi Tình trạng đặt hoặc Thêm các báo cáo liên quan đến Công việc mình đang thực hiện (lưu ý: người giao việc, nhận việc, liên quan, quản lý hệ thống có quyền view, xem, thao tác liên quan đến phần việc mà mình liên quan)

Hình ảnh xem một công việc được giao

Hình ảnh báo cáo, lưu lịch sử công việc tại mỗi thời điểm khác nhau

c. Sửa công việc (task):

Bạn có thể thay đổi với các trường

 • Tên công việc
 • Thời gian dự kiến
 • Thực hiện bởi
 • Tình trạng đặt
 • Nhiệm vụ
 • Mức ưu tiên
 • Diễn giải/Ghi chú
 • Đính kèm

d. Booking/order dịch vụ với NCC:

Bạn cần sử dụng chức năng bên trái của bảng Công việc để view danh sách các OP cần đặt với NCC với các bước như sau

1. Chuột trái vào ô vuông đầu dòng của mỗi OP dịch vụ

2. Nhấn nút một cửa sổ mở ra với nội dung dịch vụ mà bạn muốn đặt với NCC bao gồm

Hình ảnh: trường gửi email

Phía dưới là nội dung dịch vụ mà bạn đặt: lưu ý các trường nằm trong [.......] dấu ngoặc vuông, bạn không được thay đổi, bởi nó là mặc dịch của hệ thống

3. Nhấn nút lần 2, lúc này dịch vụ sẽ được gửi tới nhà cung cấp thông qua email được khai báo như hình trên. Nhà cung cấp xác nhận dịch vụ theo 02 phương thức sau:

- Reply Xác nhận dịch vụ tới email của người trực tiếp đặt dịch vụ

- Trả lời bằng cách nhấn vào link Xác nhận dịch vụ có trong email gửi tới NCC, nhà cung cấp phải click vào link để xác nhận online. Trạng thái này sẽ tự động cập nhật vào OP mà người Thực hiện không phải thao tác gì

Lưu ý: Hệ thống luôn gửi email tới 02 email là: của người thực hiện đặt dịch vụ và NCC cho bất kỳ thay đổi nào về trạng thái của dịch vụ

Xem chi tiết nghiệp vụ Đặt dịch vụ với NCC tại đây

Update: 11/2018