Các thao tác cơ bản (mới)

+ : Thêm mới đối tượng.

+ : Thêm mới về một thông tin của đối tượng.

+ hoặc hoặc : Lưu lại nội dung vừa nhập / chỉnh sửa.

+ : Lưu lại nội dung vừa nhập / chỉnh sửa và Đóng lại popup.

+ : Lưu lại nội dung vừa nhập / chỉnh sửa và Chuyển sang Tab kế tiếp.

+ : Lưu lại nội dung vừa nhập / chỉnh sửa và In.

+ : Chuyển sang popup kế tiếp.

+ : Chọn dữ liệu.

+ : Sắp xếp theo trường dữ liệu.

+ : Xem trước bản in.

+ hoặc hoặc : Thêm thông tin một đối tượng.

+ : Thêm nhanh dữ liệu (các lựa chọn).

+ : Thêm file khác về đối tượng.

+ hoặc : Xem thông tin đối tượng.

+ hoặc : Chỉnh sửa đối tượng.

+ hoặc :Xóa đối tượng.

+ : Chia sẻ

+ : Sửa tên

+ : Di chuyển

+ : Tạo bản sao đến thư mục khác

+ : Duyệt

+ : Không duyệt

+ : Giao việc

+ : Phân quyền

+ : Mở trợ giúp.

+ hoặc hoặc : Đóng popup, không lưu thông tin vừa chỉnh sửa.

+ hoặc hoặc hoặc hoặc : Xác nhận thao tác.

+ hoặc : Nhân bản đối tượng. Đối tượng sau khi nhân bản sẽ có hậu tố <-DUP>

+ : Xem bản in thử.

+ hoặc : Xuất dữ liệu ra Excel để lưu trữ hoặc gửi cho khách hàng, đối tác có nhu cầu. File Excel sẽ được lưu ở thư mục Download mặc định của máy tính.

+ : Nhập dữ liệu có sẵn từ tệp Excel.

+ hoặc : Trỏ đường dẫn tới vị trí tệp.

+ hoặc : Tải dữ liệu từ tệp vừa chọn lên máy chủ.

+ : Tạo thư mục mới

+ Biểu tượng rồi chọn : Xuất bảng dữ liệu nhà cung cấp ra file .csv.

+ Biểu tượng rồi chọn : Chọn số lượng nhà cung cấp hiển thị / bảng.

+ Sắp xếp thứ tự các đối tượng:

: Đưa đối tượng đó lên trên cùng

: Đưa đối tượng đó xuống dưới cùng

: Đưa đối tượng đó lên phía trên

: Đưa đối tượng đó xuống phía dưới

+ Tìm kiếm thông tin: Giúp tìm kiếm các thông tin liên quan đến đối tượng:

- Ô điền thông tin cần tìm kiếm

- Quốc gia cần tìm kiếm/lọc

- Tỉnh/TP cần tìm kiếm/lọc

v.v....

+ Chỉnh sửa một Nhà cung cấp của một dịch vụ / Khách hàng / Đối tác: Nhấn chuột trái vào đối tượng cần chỉnh sửa, các Tab bên dưới sẽ hiện các thông tin của đối tượng. Thực hiện các thao tác Thêm mới... hay xem, chỉnh sửa, xóa dữ liệu tùy ý.

Lưu ý:

- : Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập.

- Một số đối tượng có nền vàng như hình dưới đây là đối tượng mặc định của hệ thống nên không thể Xóa được.

Một số đối tượng mặc định của hệ thống có nền vàng