From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Từ điển thuật ngữ

Nhóm tour (tour group)

Với định nghĩa này nhằm phân loại trong trường hợp nhóm nhỏ hoặc tour tổ chức group nhưng có chất lượng cao hơn so với tour tổ chức ghép nhóm lớn. Giá của nhóm này sẽ tự động tính theo giá nhóm khách hàng đặt dịch vụ.


troubleshootingguide.gif