From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Từ điển thuật ngữ

Sổ dịch vụ

Hệ thống dịch vụ được hiển thị theo ngày, hành trình, dịch vụ, nhà cung cấp, tình trạng dịch vụ, tình trạng thanh toán dịch vụ, các ghi chú, nhân viên bán dịch vụ hoặc quản lý dịch vụ, mã tour thực hiện.

Việc quản lý này có thể dựa trên các nguyên tắc lọc: Điều hành -> Sổ dịch vụ

Mục tiêu: giúp các bộ phận quản lý tốt hơn các phát sinh dịch vụ trong thời gian vận hành.


troubleshootingguide.gif