From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Từ điển thuật ngữ

Sổ tour

Liệt kê cách chương trình tour đã được đưa vào điều hành, hệ thống Sổ tour cho phép người điều hành hoặc bất cứ người quản lý nào được phân quyền xem nội dung ở phân hệ này biết các tour diễn ra cũng như đưa ra thông tin chi tiết của mỗi tour được tổ chức tại thời điểm kiểm tra.

Menu > Điều hành > Sổ tour

Thông tin chương trình

  • Tên tour: tên tour thực hiện
  • Mã tour: mã tour thực hiện
  • Số chỗ: tổng số chỗ trên tour
  • Mã booking: danh sách bkk trong tour thực hiện
  • Ngày đi........ ngày về: ngày bắt đầu và ngày kết thúc của tour thực hiện
  • Thông tin xe, tài xế, hướng dẫn viên, điều hành

Danh sách đối tác/khách hàng

Tên đối tác | Mã bkk | Điểm đón | S.lg | Quốc tịch | Điện thoại | Ghi chú

Chi tiết chương trình

Các ngày tour mà chương trình có

Sổ dịch vụ

Hệ thống dịch vụ hiển thị tương đương dịch vụ điều hành cho tour thực hiện với tình trạng các dịch vụ bao gồm (đặt dịch vụ, thanh toán, sử dụng)

 

Mục đích:

Nhằm có cái nhìn tổng quan cho 01 tour thực hiện. Người điều hành có thể xuất file in cung cấp cho Lái xe, Hướng dẫn viên hoặc lưu bản cứng khi cần.

update: 12/08/2017


troubleshootingguide.gif