From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Từ điển thuật ngữ

Sổ tour

Liệt kê cách chương trình tour đã được đưa vào điều hành, hệ thống Sổ tour cho phép người điều hành hoặc bất cứ người quản lý nào được phân quyền xem nội dung ở phần hệ này biết các tour diễn ra cũng như đưa ra thông tin chi tiết của mỗi tour được tổ chức tại thời điểm kiểm tra.


troubleshootingguide.gif