From TravelMaster Documentation
Jump to: navigation, search

<-- Quay lại Từ điển thuật ngữ

Chiết tính Tour sản phẩm

Chiết tính tour sản phẩm là tập hợp giá NETT các dịch vụ mà doanh nghiệp du lịch mua lại của nhà cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống các hợp đồng giá NETT (phí phải trả cho nhà cung cấp). Tập hợp giá trong tour sản phẩm là sự biến đổi số lượng khách tỷ lệ thuận với số lượng dịch vụ sử dụng, khoảng khách biến đổi và thời gian biến đổi không có ngày khởi hành.


troubleshootingguide.gif